Uredba CLP– razvrstavanje, označivanje i pakiranje tvari i smjesa

Uredba CLP (EZ) 1272/2008 usklađuje prethodno zakonodavstvo EU-a sa sustavom GHS (Globalno usklađen sustav razvrstavanja i označivanja kemikalija), sustavom Ujedinjenih naroda za utvrđivanje opasnih kemikalija i obavješćivanje korisnika o tim opasnostima. Uredba CLP usko je povezana s Uredbom REACH. Uredba CLP stupila je na snagu 20. siječnja 2009. i postupno je zamijenila direktive o razvrstavanju i označivanju opasnih tvari (Direktiva 67/548/EEZ) i opasnih pripravaka (Direktiva 1999/45/EZ). Obje su direktive stavljene izvan snage 1. lipnja 2015.

Brojne su zemlje u cijelom svijetu usvojile Globalno usklađeni sustav razvrstavanja i označivanja kemikalija (GHS) i on se sada upotrebljava kao osnova za međunarodne i nacionalne propise o prijevozu opasnih proizvoda.

O rizicima koje predstavljaju kemikalije priopćuje se putem signalnih riječi i piktograma na oznakama te u sigurnosno-tehničkim listovima.

Novi piktogrami u crvenom okviru zamijenili su poznate narančaste simbole opasnosti.

Novi su pojmovi zamijenili stare:

 • „smjese” umjesto „pripravci”
 • „rizično” umjesto „opasno”
 • „piktogrami” umjesto „simboli”
 • „oznake upozorenja” umjesto „izjave o rizicima”
 • „oznake obavijesti” umjesto „izjave o mjerama opreza”
 • signalne riječi (npr. opasnost, upozorenje) zamjenjuju oznake opasnosti.

 

Preuzmite naš plakat i letak s objašnjenjem piktograma koji upozoravaju na rizik

Pogledajte Napoa u... Opasnost: Kemikalije

© Napo Consortium

Razvrstavanje

U većini slučajeva dobavljači trebaju odlučiti o razvrstavanju tvari ili smjese. To se naziva vlastito razvrstavanje.

U nekim se slučajevima odluka o razvrstavanju kemikalija donosi na razini Zajednice kako bi se osiguralo odgovarajuće upravljanje rizikom. Države članice, proizvođači, uvoznici i daljnji korisnici mogu predložiti određeno razvrstavanje i označivanje tvari za usklađivanje diljem Europske unije. Takve će informacije biti dostupne u popisu razvrstavanja i označivanja.

U takvim se slučajevima obično radi o najopasnijim tvarima: karcinogenim, mutagenim, reproduktivno toksičnim tvarima ili tvarima koje izazivaju preosjetljivost dišnih putova, biocidnim sredstvima ili sredstvima za zaštitu bilja. Sva prethodno usklađena razvrstavanja tvari u skladu s prethodnim zakonodavstvom (Direktiva o opasnim tvarima) pretvorena su u usklađena razvrstavanja u skladu s Uredbom CLP. Dobavljači su obvezni primjenjivati taj usklađeni sustav razvrstavanja i označivanja.

Ključne točke

 • Upoznajte se s novim oznakama i sigurnosno-tehničkim listovima.
 • Organizirajte osposobljavanje za radnike kako bi mogli razumjeti i prepoznati informacije na novim oznakama u skladu s Uredbom CLP.
 • Pobrinite se da je vaša upotreba tvari ili smjesa obuhvaćena sigurnosno-tehničkim listovima te provjerite postoje li protivljenja u pogledu te upotrebe.
 • Slijedite savjete na novim oznakama i u sigurnosno-tehničkim listovima.
 • Provjerite je li došlo do promjene u pogledu razvrstavanja određene tvari.
 • Provedite procjenu rizika za radnike i po potrebi ažurirajte procjene rizika na radnom mjestu.
 • Ako ste poslodavac, obavijestite svoje radnike o tim promjenama.
 • Ako imate bilo kakva pitanja o novoj oznaci ili sigurnosno-tehničkom listu, obratite se svojem dobavljaču.

Izvor: Glavna uprava za zapošljavanje

Internetske stranice ECHA-e o razvrstavanju tvari i smjesa (23 jezika EU-a)

Označivanje

U skladu s Uredbom CLP, prije stavljanja proizvoda na tržište dobavljači na pakiranje moraju staviti oznaku za tvar ili smjesu sadržanu u pakiranju:

 • kada je tvar svrstana u skupinu opasnih tvari
 • kada smjesa sadrži jednu ili više tvari koje su svrstane u skupinu opasnih tvari iznad određenog praga.

Članak na portalu OSHwiki o označivanju kemikalija

Internetske stranice ECHA-e o označivanju i pakiranju (23 jezika EU-a)

Popis razvrstavanja i označivanja

Popis razvrstavanja i označivanja jest baza podataka koja sadržava osnovne podatke o razvrstavanju i označivanju prijavljenih i registriranih tvari primljene od proizvođača i uvoznika. Taj popis sadržava i popis pravno obvezujućih usklađenih razvrstavanja (Prilog VI. Uredbi CLP). Uspostavila ga je te ga održava ECHA.

Dodatne informacije