You are here

– razvrstavanje, označivanje i pakiranje opasnih kemikalija;

Uredba CLP (razvrstavanje, označivanje i pakiranje) (EZ) 1272/2008 usklađuje prethodno zakonodavstvo EU-a sa sustavom GHS (Globalno usklađen sustav razvrstavanja i označivanja kemikalija), sustavom Ujedinjenih naroda za prepoznavanje opasnih kemikalija i obavješćivanje korisnika o tim opasnostima. Uredba CLP povezana je sa zakonodavstvom o REACH-u

Mnoge su zemlje diljem svijeta usvojile Globalno usklađeni sustav razvrstavanja i označivanja kemikalija (GHS) i on se sada upotrebljava kao osnova za međunarodne i nacionalne propise o prijevozu opasnih proizvoda.

O rizicima koje predstavljaju kemikalije priopćuje se putem standardnih izjava i piktograma na oznakama te u sigurnosno-tehničkim listovima.

Novi su pojmovi zamijenili stare:

 • smjese umjesto pripravci
 • rizično umjesto opasno
 • piktogrami umjesto simboli
 • izjave o rizicima umjesto oznake upozorenja
 • izjave o mjerama opreza umjesto obavijesti o sigurnosti
 • signalne riječi (npr. opasnost, upozorenje) zamjenjuju oznake opasnosti

Novi piktogrami u crvenom okviru postupno zamjenjuju poznate narančaste simbole opasnosti

Preuzmite naš plakat i letak s objašnjenjem piktograma koji upozoravaju na rizik

Gledajte Napoa u .... Opasnost: Kemikalije


© Napo Consortium

Razvrstavanje

U većini slučajeva dobavljači trebaju odlučiti o razvrstavanju tvari ili smjese. To se naziva vlastito razvrstavanje.

U nekim se slučajevima odluka o razvrstavanju kemikalija donosi na razini Zajednice kako bi se osiguralo odgovarajuće upravljanje rizikom. U tom se slučaju obično radi o najopasnijim tvarima: kancerogenim, mutagenim, reproduktivno toksičnim tvarima ili tvarima koje izazivaju preosjetljivost dišnih putova, biocidnim sredstvima ili sredstvima za zaštitu bilja. Sva prethodna usklađena razvrstavanja tvari u skladu s prethodnim zakonodavstvom (Direktiva o opasnim tvarima) pretvorena su u usklađena razvrstavanja u skladu s CLP-om. Dobavljači su obvezni primjenjivati to usklađeno razvrstavanje i označivanje.

Ključne točke

 • Upoznajte se s novim oznakama i sigurnosno-tehničkim listovima (SDS)
 • Organizirajte obuku za radnike kako bi mogli razumjeti i prepoznati informacije na novim oznakama
 • Pobrinite se da je vaša uporaba tvari ili smjesa obuhvaćena SDS-om te provjerite postoje li protivljenja u pogledu te uporabe
 • Slijedite savjete na novim oznakama i u sigurnosno-tehničkim listovima
 • Provjerite je li došlo do promjene u pogledu razvrstavanja određene tvari
 • Provedite procjenu rizika za radnike i po potrebi ažurirajte procjene rizika na radnom mjestu
 • Ako ste poslodavac, obavijestite svoje radnike o tim promjenama
 • Ako imate bilo kakva pitanja o novoj oznaci ili sigurnosno-tehničkom listu, obratite se svom dobavljaču

Izvor: Glavna uprava za zapošljavanje

Označivanje

Dobavljači moraju staviti oznaku za tvar ili smjesu sadržanu na pakiranju u skladu s CLP-om prije stavljanja proizvoda na tržište:

 • kada je tvar razvrstana kao opasna
 • kada smjesa sadrži jednu ili više tvari koje su razvrstane kao opasne iznad određenog praga


Članak u OSHwiki o označivanju kemikalija

Kada će se uredba u potpunosti primjenjivati?

Uredba CLP stupila je na snagu 20. siječnja 2009. i progresivno će zamijeniti razvrstavanje i označivanje opasnih tvari (Direktiva 67/548/EEZ) i opasnih pripravaka (Direktiva 1999/45/EZ). Obje se direktive stavljaju izvan snage 1. lipnja 2015.

Najvažniji datumi

 • 1. prosinca 2010. kada tvari moraju biti ponovno razvrstane
 • 1. prosinca 2012. kada tvari koje su već stavljene na tržište moraju biti označene u skladu s Uredbom CLP
 • Od 1. lipnja 2015. smjese (prethodno zvane pripravci) moraju biti razvrstane u skladu s CLP-om
 • Do 1. lipnja 2017. mora biti obavljeno ponovno označivanje i pakiranje proizvoda koji su već stavljeni na tržište

Popis razvrstavanja i označivanja

Popis razvrstavanja i označivanja (C&L) jest baza podataka s osnovnim podacima o razvrstavanju i označivanju prijavljenih i registriranih tvari primljenih od proizvođača i uvoznika. Popis također sadrži popis pravno obvezujućih usklađenih razvrstavanja (Prilog VI. Uredbe CLP). Uspostavila ga je te ga održava ECHA.

Države članice, proizvođači, uvoznici i daljnji korisnici mogu predložiti određeno razvrstavanje i označivanje tvari za usklađivanje diljem Europske unije. Te će informacije biti dostupne i u popisu. Uredba CLP usko je povezana s Uredbom REACH.

Dodatne informacije