Upravljanje EU-OSHA-om

Upravljanje je postupak određivanja strateških ciljeva i usmjerenja te osiguravanja odgovornosti.

EU-OSHA je tripartitna organizacija predana dobrom upravljanju. Dobro upravljanje obuhvaća niz elemenata, kao što su otvorenost i sposobnost pružanja odgovora, transparentnost, usklađenost, djelotvornost, učinkovitost i odgovornost.

Kao dio agencije EU-a, Upravni odbor i Izvršni odbor zajedno s izvršnim direktorom imaju ključnu ulogu u provedbi načela dobrog upravljanja.

Zašto je upravljanje važno

Dobrim upravljanjem osigurava se da aktivnosti Agencije odražavaju šire interese, ispunjavaju očekivanja dionika i da su bitne osobama na koje utječu. Osigurava se djelotvorna i učinkovita raspodjela ljudskih potencijala i financijskih sredstava potrebnih za postizanje ciljeva. Povećanjem transparentnosti dobrim upravljanjem promiče se odgovornost prema dionicima i građanima EU-a.

U sljedećim se odjeljcima opisuje kako EU-OSHA ostvaruje dobro upravljanje.

Ključni donositelji odluka

Izvršni direktor: Upravni odbor imenuje izvršnog direktora Agencije u skladu s osnivačkom uredbom. Mandat traje pet godina i može se obnoviti samo jedanput.

Upravni odbor: Upravni odbor određuje strategije i ciljeve Agencije te mu odgovara izvršni direktor. Uključuje predstavnike iz država članica EU-a koji su:

  • predstavnici vlade
  • poslodavci
  • radnici
  • kao i predstavnike Europske komisije

Europski parlament imenuje neovisnog stručnjaka bez prava glasa.

Predstavnici iz zemalja EGP-a/EFTA-e također su uključeni u Upravni odbor, u svojstvu promatrača.

U ulozi predsjednika Upravnog odbora izmjenjuju se predstavnici triju interesnih skupina: vlada, poslodavaca i radnika.

Izvršni odbor: Ovo je manja upravljačka skupina sastavljena od članova Upravnog odbora. Nadzire pripremu i provedbu odluka Upravnog odbora.

Savjetodavne skupine pružaju Agenciji strateške smjernice i povratne informacije o radu. Njihove članove imenuju EU-OSHA i njezin Upravni odbor, a uključuju pojedince iz skupina radnika i poslodavaca te vlade.

Postizanje transparentnosti i odgovornosti

Transparentnost je preduvjet za odgovornost.

Kako bi se zajamčila transparentnost, Agencija osigurava javnu dostupnost svojih ključnih dokumenata. Oni uključuju korporativnu strategiju, programske dokumente i izvješća o aktivnostima, godišnje proračune, financijske izvještaje i izvješća Revizorskog suda.

Izvršni direktor, više osoblje i članovi Upravnog odbora moraju prijaviti svoje interese (pročitajte politiku EU-OSHA-e o sukobima interesa). Zapisnici sa sastanaka Upravnog odbora javno su dostupni.

Uspostavljen je niz sustava odgovornosti.

Kao dužnosnik za ovjeravanje, izvršni direktor mora dobiti razrješnicu u odnosu na izvršenje proračuna od Europskog parlamenta na temelju preporuke Vijeća.

Upravni odbor ima važnu ulogu i u donošenju godišnjeg izvješća izvršnog direktora o aktivnostima i pružanju mišljenja o godišnjem financijskom izvještaju. Nadalje, Upravni odbor odlučuje o zapošljavanju i obnovi mandata izvršnog direktora. Upravni odbor donosi i korporativnu strategiju Agencije te njezine programske dokumente i godišnje proračune.

Agencija se oslanja na skup standarda unutarnje kontrole čiji je cilj osigurati postizanje njezinih ciljeva. Stoga je Agencija uspostavila organizacijsku strukturu i sustave unutarnje kontrole koji su u skladu sa standardima i rizičnim okruženjem u kojem djeluje.

U okviru sustava unutarnje kontrole uspostavljenih radi osiguravanja zakonitosti i regularnosti Agencija provodi posebne mjere za sprječavanje i otkrivanje prijevarnog ponašanja, uključujući strategiju protiv prijevara.

EU-OSHA podliježe unutarnjim i vanjskim revizijama u kojima se pružaju nezavisni savjeti, mišljenja i preporuke o kvaliteti i učinkovitosti sustava unutarnje kontrole i usklađenosti Agencije s financijskim i drugim uredbama EU-a.

Upravni odbor donio je Europski kodeks dobrog administrativnog postupanja.

Doznajte tko su članovi Upravnog odbora i Izvršnog odbora te saznajte više o njihovoj ulozi.