You are here

Upravljanje EU-OSHA-om

Governance of EU-OSHA

EU-OSHA je tripartitna organizacija koja je predana dobroj upravi. Dobra uprava obuhvaća niz elemenata, primjerice otvorenost i sposobnost pružanja odgovora, transparentnost, sukladnost, djelotvornost, učinkovitost i odgovornost.

Kao dio agencije EU-a Upravni odbor i Uprava zajedno s direktorom igraju temeljnu ulogu u provedbi načela dobre uprave.

Zašto je uprava bitna

Dobra uprava osigurava da aktivnosti Agencije odražavaju šire interese, ispunjavaju očekivanja dionika i da su bitne osobama na koje utječu. Osigurava djelotvornu i učinkovitu raspodjelu ljudskih potencijala i financijskih sredstva potrebnih za postizanje ciljeva. Povećanjem transparentnosti dobra uprava promiče odgovornost prema dionicima i građanima EU-a.

U sljedećim se odjeljcima opisuje kako EU-OSHA ostvaruje dobru upravu.

Ključni donositelji odluka

Direktor: Odbor imenuje direktora Agencije u skladu s osnivačkom uredbom. Mandat traje pet godina i može se obnoviti samo jedanput.

Trenutačno je direktorica dr. Christa Sedlatschek. Odgovorna je za upravljanje Agencijom, uz potporu višeg osoblja, i odgovara Odboru.

Upravni odbor: Odbor određuje strategije i ciljeve Agencije te mu odgovara direktor. Uključuje predstavnike:

  • vlada
  • poslodavaca
  • radnika
  • Europske komisije

U ulozi predsjednika Upravnog odbora izmjenjuju se predstavnici triju interesnih skupina: vlada, poslodavaca i radnika.

Uprava: Ovo je manja upravljačka skupina sastavljena od članova Odbora. Nadzire pripremu i provedbu odluka Odbora.

Savjetodavne skupine pružaju Agenciji strateške smjernice i povratne informacije o našem radu. Njihove članove imenuje EU-OSHA i njezin Odbor, a uključuju pojedince iz skupina radnika i poslodavaca te vlade.

Postizanje transparentnosti i odgovornosti

Transparentnost je preduvjet za odgovornost.

Kako bi se zajamčila transparentnost, ključni dokumenti Agencije javno su dostupni. Oni obuhvaćaju korporativnu strategiju, programske dokumente i izvješća o aktivnostima, godišnje proračune, financijske izvještaje i izvješća Revizorskog suda.

Direktor, više osoblje i članovi Upravnog odbora moraju prijaviti svoje interese (Pročitajte politiku EU-OSHA-e o sukobima interesa). Zapisnici sastanaka Odbora javno su dostupni.

Uspostavljen je niz sustava odgovornosti.

Kao ovlašteni službenik, direktor mora dobiti odobrenje za provedbu proračuna od Europskog parlamenta na temelju preporuke Vijeća.

Odbor također ima važnu ulogu u pružanju mišljenja o direktorovu godišnjem izvješću o aktivnostima i godišnjem financijskom izvještaju te u donošenju godišnjeg izvješća Agencije. Nadalje, Odbor odlučuje o zapošljavanju i obnovi mandata direktora. Odbor također donosi korporativnu strategiju, programske dokumente i godišnje proračune Agencije.

Agencija se oslanja na skup standarda unutarnjeg nadzora čiji je cilj osigurati postizanje njezinih ciljeva. Agencija je posljedično uspostavila organizacijsku strukturu i sustave unutarnjeg nadzora koji su u skladu sa standardima i rizičnim okruženjem u kojem djeluje.

U sklopu sustava unutarnjeg nadzora uspostavljenog za osiguranje zakonitosti i regularnosti Agencija provodi posebne mjere za sprečavanje i otkrivanje ponašanja sklonog prijevari, uključujući strategiju protiv prijevara.

EU-OSHA je podložna unutarnjim i vanjskim revizijama u kojima se pružaju nezavisni savjeti, mišljenja i preporuke o kvaliteti i učinkovitosti sustava unutarnjeg nadzora i sukladnosti Agencije s financijskim i drugim uredbama EU-a.

Upravni odbor usvojio je Europski kodeks o dobrom ponašanju zaposlenih u upravi.

Doznajte tko su članovi Odbora i Uprave te doznajte više o njihovoj ulozi.