Misija i vizija

U izjavama o misiji i viziji EU-OSHA-e objašnjena je njezina uloga u okviru dužnosti koje su joj dodijeljene osnivačkom uredbom. U izjavi o misiji utvrđuje se čime se Agencija bavi. U izjavi o viziji objašnjava se što Agencija želi postići.

Te je izjave donio Upravni odbor u okviru korporativne strategije. Njima su iskazane želje Odbora o načinu na koji Agencija provodi svoje dužnosti.

Naša misija

Razvijamo, prikupljamo i pružamo pouzdane i bitne informacije, analizu i alate za unapređenje znanja, podizanje svijesti te razmjenu informacija i primjera dobre prakse iz sigurnosti i zdravlja na radu (OSH) koje će poslužiti osobama uključenima u sigurnost i zdravlje na radu.

Naša vizija

Steći prepoznatljivost kao vodeće tijelo za promicanje zdravih i sigurnih radnih mjesta u Europi utemeljeno na tripartizmu, sudjelovanju i razvoju kulture prevencije rizika za sigurnost i zdravlje na radu radi osiguranja pametnog, održivog, produktivnog i uključivog gospodarstva.

EU-OSHA je informativna agencija Europske unije za sigurnost i zdravlje na radu. Našim radom doprinosimo strateškom okviru Europske komisije za zdravlje i sigurnost na radu za razdoblje 2021. – 2027 i drugim važnim strategijama i programima EU-a.

Više informacija potražite u našoj korporativnoj strategiji i programima rada te u našoj osnivačkoj uredbi.