You are here

Napo – sigurnost s osmijehom

Napo — safety with a smile

Napo, kao junak niza animiranih filmova, pruža jednostavne uvode koji potiču na raspravu o temi sigurnosti i zdravlja na radu te prevencije rizika.

Napo predstavlja radnika u bilo kojoj industriji ili sektoru. Često je izložen uobičajenim opasnostima i rizičnim situacijama na radnom mjestu. Ipak, aktivno je uključen u utvrđivanje rizika i pružanje praktičnih rješenja.

Napo je postao glavni ambasador EU-OSHA-inih Kampanja za zdrava radnja mjesta, a mnogi filmovi o njemu povezani su s tim kampanjama ili im služe kao potpora. Također se uživo pojavljuje na ključnim događajima u okviru kampanje.

Filmovi o Napu

Zajedno sa svojim radnim kolegama, Napo se pojavljuje u nizu filmova bez verbalne komunikacije, čime se omogućuje da ga osobe bilo kojeg podrijetla, kulture i dobi razumiju i poistovjete se s njim. Filmovima je obuhvaćen širok spektar tema povezanih sa sigurnošću i zdravljem, primjerice:

Novi filmovi objavljuju se redovito usporedno s utvrđivanjem novih tema. Filmove producira konzorcij Napo, koji čini mala skupina europskih organizacija za sigurnost i zdravlje na radu te EU-OSHA.

Napo za učitelje

Napo također pomaže u upoznavanju osnovnoškolske djece s temom sigurnosti i zdravlja. EU-OSHA, uz potporu konzorcija Napo, osmislila je nastavne alate za sigurnost i zdravlje na radu za učitelje. Osigurani su obrazovni paketi koji sadrže:

  • ključne poruke i ciljeve učenja
  • ideje za aktivnosti i internetske resurse
  • primjere nastavnog plana za 45-minutni sat

Nakon uspješnog probnog programa te se lekcije razvijaju i šire na području cijele Europe.

iNapo

Aplikacija iNapo, koju je razvila jedna od članica konzorcija Napo, organizacija INAIL, trenutačno je dostupna za preuzimanje, čime filmovi o Napu postaju lako dostupni i za najzaposlenije.

Konzorcij Napo

Filmovi o Napu vlasništvo su produkcijske tvrtke Via Storia, sa sjedištem u Strasbourgu u Francuskoj, i konzorcija Napo, koji ih financira i producira u ime male skupine europskih organizacija za sigurnost i zdravlje koju čine: AUVA (Austrija), DGUV (Njemačka), HSE (Ujedinjena Kraljevina), INAIL (Italija), INRS (Francuska), SUVA (Švicarska) i Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA). EU-OSHA također ima sklopljen sporazum s DGUV.om (u ime konzorcija) o reproduciranju i osiguravanju primjeraka filmova o Napu za nacionalne središnjice u svim državama članicama EU-a, državama kandidatkinjama i zemljama članicama EFTA-e.