Francuska

Francuski sustav za prevenciju rizika na radu sastoji se od:

 • Ministarstva rada, koje sastavlja i provodi francusku politiku u području sigurnosti i zdravlja na radu i vodi suradnju sa socijalnim partnerima u odboru Conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT) [Upravni odbor za radne uvjete].
 • tijela za socijalnu sigurnost, koja daju doprinos u prevenciji rizika na radu u području industrijskih nezgoda i profesionalnih bolesti. Sustav se financira isključivo iz doprinosa poslodavaca, a njime upravljaju socijalni partneri. Sustavu potporu pružaju fond Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) [Nacionalni fond za zdravstveno osiguranje zaposlenih] i fondovi Caisses Régionales d’Assurance Maladie [regionalni fondovi za zdravstveno osiguranje].
 • znanstvena, operativna i zdravstvena tijela nadležna za prevenciju i predviđanje rizika na radu te podizanje svijesti o njima. Glavno tijelo je Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail [Francuska agencija za sigurnost zdravlja u okruženju te na radnom mjestu] koje pomaže u poboljšanju znanja o prevenciji rizika na radu. Agencija Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail [Nacionalna agencija za bolje radne uvjete] poduzećima pruža savjete i poduzima mjere u operativnom području prevencije rizika na radu.
 • I konačno, zdravstvene usluge na radu pružaju zdravstveni djelatnici u području medicine rada čija je uloga, isključivo preventivna, osigurati da se radnicima ne pogoršava zdravlje zbog njihova posla.

Ako su vam potrebne informacije povezane s radnim pravom (primjerice o ugovorima o radu, sigurnosti i zdravlju na radu), pogledajte mrežna mjesta:

Nismo u mogućnosti pružiti informacije o tim pitanjima.

Focal points' contact details

 • Ministère du Travail
  39-43 quai André Citröen
  75739
  Paris
  France
  Contact person: Lucie MEDIAVILLA
  E-mail address:
  lucie.mediavilla [at] travail.gouv.fr