Εκθέσεις σεμιναρίων

Εργαστήριο με τίτλο «Καρκινογόνα και επαγγελματικός καρκίνος»

Το εργαστήριο με τίτλο «Καρκινογόνα και επαγγελματικός καρκίνος» διοργανώθηκε στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2012 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και φιλοξενήθηκε στα γραφεία του γερμανικού υπουργείου εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων, στο Βερολίνο. Το εργαστήριο παρακολούθησαν 60 περίπου άτομα από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, την ομάδα εργασίας για τα χημικά, την ομάδα Chemex της Επιτροπής Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC), την επιστημονική επιτροπή για τα όρια επαγγελματικής έκθεσης (SCOEL), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων και το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Στόχος του εργαστηρίου ήταν η σύνοψη των υφιστάμενων γνώσεων σχετικά με την έκθεση σε καρκινογόνα, των αιτιών και των συνθηκών του επαγγελματικού καρκίνου, καθώς και η συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η γνώση αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για τη μείωση της μελλοντικής επιβάρυνσης που προκαλείται από τους εν λόγω καρκίνους.

Event Details

Τοποθεσία: 
Ministry of Labour and Social Affairs premises - Berlin
Ημερομηνία έναρξης: 
03/09/2012 - 13:00
Λήξη προθεσμίας: 
04/09/2012 - 18:00
Number of pages 21