Резюме — Екологосъобразни работни места и безопасност и здраве при работа: Прогноза за новите и нововъзникващите рискове, свързани с новите технологии, до 2020 г.

Keywords:

С оглед постигане на своите целеви показатели в областта на околната среда ЕС се стреми към бърз растеж на екологосъобразната икономика. Важно е следователно да бъдат прогнозирани новите и нововъзникващите рискове за безопасността и здравето при работа (БЗР) на екологосъобразните работни места, за да се гарантира, че тези работни места са добри не само за околната среда, но и за безопасността и здравето на работниците. Настоящото кратко изложение представлява прогнозно проучване, в което са определени възможни бъдещи сценарии за БЗР на екологосъобразните работни места предвид тенденциите в „зелените“ технологии при различни икономически и социални условия. На разположение е пълният текст на доклада с повече подробности относно методологията и констатациите.

Изтегляне in: bg | de | el | en | es | fr | hu | it | no | pl | ro | sk | sl |