Smart digital monitoring systems for occupational safety and health: workplace resources for design, implementation and use

Интелигентни цифрови системи за наблюдение на безопасността и здравето при работа: ресурси на работното място за проектиране, внедряване и използване

Keywords:

Предприятията с висока култура на безопасност и здраве са по-склонни да идентифицират опасностите и да предприемат стъпки за тяхното избягване. Новите системи за наблюдение на безопасността и здравето при работа (БЗР) използват цифрови технологии за оценка на рисковете и свеждане до минимум на вредите. Успехът обаче зависи от информацията.

В настоящия доклад се разглежда значението на ресурсите на работното място — от информацията относно предназначението на новите системи за наблюдение на БЗР до указанията за внедряването им и ръководствата за ергономичност. Примерите с добри практики очертават начините за успешно интегриране на нови системи за наблюдение на БЗР на работното място. 

Изтегляне in: en