Интелигентни цифрови системи за наблюдение на безопасността и здравето на работното място: приобщаване и многообразие на работното място

Keywords:

На работното място все повече се възприемат нови технологии, например преносими устройства и специализирани приложения за смартфон. Освен подобряването на безопасността и здравето на работното място, цифровите решения за наблюдение на БЗР могат да се използват, за да се подпомогне приобщаването и многообразието на работното място, като се засили интеграцията на широк кръг от групи работници, включително по-възрастните работници, работниците мигранти със слаби езикови умения, бременните жени, работниците, различаващи се в неврологично отношение, и младите работници.

В настоящия обзор на политиката се посочва как такива системи могат да отговорят по-добре на нуждите на конкретни групи работници, за да се гарантира тяхното безпрепятствено и безопасно участие. Обучението, ясната и открита комуникация и прякото участие на работниците са от основно значение за успешното прилагане на цифровите инструменти за мониторинг на БЗР на работното място.

Изтегляне in: cs | el | en | fr | hu | nl | pt | sl |