Psychosocial risks in the health and social care sector

Психосоциални рискове в сектора на здравеопазването и социалните грижи

Keywords:

Сред основните предизвикателства, пред които е изправен секторът на здравеопазването и социалните грижи, е застаряването на населението в Европа, което води до повишено търсене и застаряваща работна сила. В този документ се разглеждат психосоциалните рискови фактори, които влияят върху здравето и благосъстоянието на работниците в сектора.

Обсъдени са стратегиите за управление на риска, прилагани от организации в областта на здравеопазването и социалните грижи, и се подчертават успешните практики, например основани на участието мерки и инициативи, насочени към повишаване на устойчивостта на работниците. В настоящия документ също така се изтъква, че е важно да се обърне внимание на организационните източници на тези рискове.

Изтегляне in: en