Предотвратяване на мускулно-скелетни смущения и психосоциални рискове на работното място: стратегии на ЕС и бъдещи предизвикателства

Keywords:

В голяма част от изследванията се посочва влиянието на работата като първопричина за свързаните с работата мускулно-скелетни смущения (МСС). Индивидуалните, физическите, психологичните, социалните и свързаните с работата аспекти, както и други свързани и несвързани с работата фактори, се определят като влияещи върху свързаните с работата МСС. С времето психосоциалните рискове станаха все по-важни при проучване на определящите фактори за МСС.

Налице са убедителни доказателства, че психосоциалните и организационните фактори повишават риска от МСС, особено когато се комбинират с физическите рискове. В този документ за обсъждане се прави преглед на преобладаващите в Европа МСС и се разглежда случая на Италия, където е отбелязан растящ брой МСС на работното място.

В документа се открояват директивите, стратегиите и политиките на ЕС, както и европейските инициативи, насочени към предотвратяване на свързаните с работата МСС, например кампанията на EU-OSHA 2020—2022 г. „Здравословните работни места облекчават товара“. В заключение настоящият документ подчертава необходимостта от интегриран, цялостен и мултидисциплинарен подход към управлението и предотвратяването на МСС.

Изтегляне in: en