От политика към практика: политики, стратегии, програми и действия, подкрепящи БЗР в микро- и малки предприятия

Keywords:

В настоящия доклад се разглежда начинът, по който може да се подпомогне безопасността и здравето при работа (БЗР) в микро- и малките предприятия (ММП).

ММП са изправени пред особени затруднения при определянето и управлението на рисковете във връзка с БЗР. В доклада са посочени добри примери от 12 различни държави — членки на ЕС, които демонстрират как различните посредници, органи и институциите за БЗР могат да достигнат до ММП и да ги подкрепят. В доклада също така се проучва опитът на посредниците в областта на БЗР, които работят с ММП, като информацията е събрана чрез семинари и събеседвания, проведени в девет държави — членки на ЕС: Белгия, Дания, Естония, Франция, Германия, Италия, Румъния, Швеция и Обединеното кралство.

Ясно е, че няма универсално решение, което да гарантира безопасността и здравето на работниците в най-малките работни места: по-скоро е вероятно най-ефикасна и ефективна да бъде комбинацията от различни инструменти и инициативи, съобразени със специфичните нужди на всяко предприятие.

В повечето направления и сектори е необходимо да се направи много повече за подобряването на БЗР в ММП. Въз основа на примерите, представени в настоящия доклад, се отправят препоръки в подкрепа на бъдещо разработване на политики.

Изтегляне in: en