Безопасност и здраве в микро- и малките предприятия в ЕС — гледната точка на работното място

Keywords:

В настоящия доклад са представени констатациите от проучване на разбиранията и опита във връзка с безопасността и здравето при работа (БЗР) в 162 микро- и малки предприятия (ММП), избрани измежду редица икономически сектори в девет държави — членки на ЕС: Белгия, Дания, Естония, Франция, Германия, Италия, Румъния, Швеция и Обединеното кралство. Всяко проучване по конкретен случай включва посещение на участващото дружество и събеседване със собственика-управител и един работник, както и наблюдения върху дейностите на предприятието.

Някои от най-често срещаните нагласи сред проучените ММП включват прилагане на изключително реактивен подход, възприемане на „здравия разум“ като достатъчна мярка за БЗР и подценяване на рисковете за здравето. Освен това са налице някои видими външни характеристики, които повлияват на стопанските и свързаните с БЗР практики в ММП, включително националния регулаторен и социално-икономически контекст. В доклада се разглеждат последиците от тези нагласи и контекст.

Изтегляне in: en