Ирландия: Елиминиране на рисковете от респирабилен прах от кристален силициев диоксид в строителния сектор

Keywords:
Награди за добри практики за здравословни работни места за 2018—2019 г.
Организация, получила признание 

Канцерогенното вещество респирабилен кристален силициев диоксид (RCS) е много често срещана опасност на строителните обекти.

В съответствие с ангажимента на висшето ръководство BAM Ireland идентифицира рисковете за работниците на своите обекти от това опасно вещество и начините за свеждането им до минимум. Много опасности са елиминирани на етап проектиране — чрез замяна на използването на съдържащи силициев диоксид материали и генериращи силициев диоксид дейности с по-безопасни алтернативи, — като процедурите за поддръжка и личното защитно оборудване са подобрени, а спазването на правилата се проверява редовно.

При възлагането на поръчката компанията поставя на подизпълнителите условието да се използва система за прахоулавяне на RCS при източника и си сътрудничи с утвърден производител на професионални инструменти, за да реализира закупуването на такива инструменти.

Усилията за повишаване на осведомеността гарантират, че всички работници са осведомени за рисковете и ползите от спазването на политиките за безопасност, което създава по-добра работна среда и култура на превенция.

 

Изтегляне in: en | is |