Експозиция на биологични агенти и свързаните с нея здравословни проблеми на здравните работници

Keywords:

Като част от мащабен проект, предназначен за повишаване на знанията за биологичните агенти на работното място, EU-OSHA проучи рисковете за работещите в сектора на здравеопазването, породени от експозиция на тези агенти. Картината, представена в настоящия документ за обсъждане беше обрисувана чрез проучване на съществуваща информация и събиране на данни, както и чрез интервюта и фокусни групи с експерти и здравни работници.

В документа за обсъждане се подчертават видовете експозиция, последиците за здравето, пътищата на експозиция и възникващите рискове, които са свързани със сектора. В него се разглеждат групи от работници, които са изложени на особено голям риск, и се задава въпросът какви политически мерки биха могли да помогнат за преминаване към по-систематичен подход за управление на риска.

Изтегляне in: de | el | en | fi | is | lt | mt | sl |