Кратко изложение Управлението на психо - Мускулно-скелетните смущения и психосоциалните рискови фактори на работното място — статистически анализ на данни от проучване в целия ЕС

Keywords:

В настоящия доклад се представя концептуална рамка за обяснение на свързаните с работата рискови фактори за мускулно-скелетните смущения (МСС) и психичното благосъстояние. Анализират се данни от последното Европейско проучване на условията на труд (EWCS) и Европейското проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията (ESENER), за да се изследва връзката между характеристиките на работното място на отделните работници (напр. биомеханични и психосоциални фактори) и управленските практики по отношение на здравословните и безопасни условия на труд на ниво предприятие, и МСС и благосъстоянието.

Като се прави заключението, че някои психосоциални фактори силно влияят върху МСС и благосъстоянието, в доклада се предоставят препоръки и се подчертава необходимостта от цялостна оценка на риска, за да бъдат сведени до минимум отрицателните последици за здравето на работното място.

Изтегляне in: en