Коботи, роботи и дронове — въздействието на цифровите технологии върху БЗР в селското и горското стопанство

Keywords:

Земеделските и горските стопани са изложени на много рискове, свързани с безопасността и здравето при работа (БЗР). Както е заложено в нашия нов прегледи на политиките, цифровите технологии имат потенциала да намалят тези рискове, но навлизането им в
сектора е все още бавно, а и не е лишено от присъщи рискове.

Например роботите за събиране на реколта и плевене могат да намалят мускулно-скелетните смущения, но използването на нови машини изисква подходящо обучение и оценка на риска. Коботите и дроновете
могат да съкратят времето за извършване на някои задачи, но също така могат да увеличат самотната и монотонна работа.

В прегледа се стига до заключението, че положителното въздействие на новите технологии върху БЗР ще бъде ограничено, освен ако това не е съпроводено с едновременното развитие на култура на превенция в този сектор.

Изтеглянеin: en