Изкуствен интелект за управление на работниците: въздействия върху безопасността и здравето при работа

Keywords:

В настоящия доклад се изтъкват рисковете и възможностите за безопасността и здравето на работното място във връзка с основаните на изкуствен интелект системи за управление на работниците. Изследванията и констатациите са подкрепени с анализ на данните от Третото европейско проучване сред предприятията относно новите и възникващите рискове в предприятията и подробни интервюта с експерти.

Освен това в проучването се разглеждат възможните превантивни мерки, като се подчертава необходимостта от подходи за „превенция при проектирането“, в центъра на които стои човекът, за да се гарантират здравето, безопасността и благополучието на работниците. Представен е набор от препоръки за справяне с рисковете, свързани с използването на основаните на изкуствен интелект системи за управление на работниците на работното място.

Изтегляне in: en