KONTROLUJTE NEBEZPEČNÉ LÁTKY
Expozícia
Expozícia
Mimoriadne rizikové ...
Mimoriadne rizikové odvetvia
Vplyvy na zdravie
Vplyvy na zdravie

Mimoriadne rizikové odvetvia info

Nebezpečné látky sa vyskytujú vo všetkých odvetviach, tak v tradičných, ako je poľnohospodárstvo, výroba alebo stavebníctvo, ako aj v nových a vznikajúcich, ako je recyklácia alebo domáca starostlivosť. Nové technológie, rastúce odvetvia a zmeny spôsobu organizácie práce môžu viesť k väčšiemu riziku ujmy spôsobenej chemickými látkami. Z jednotlivých odvetví bolo hlásené vystavenie nebezpečným látkami s týmito hodnotami:

62Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rybolov 52Výroba 51Stavebníctvo, odpadové hospodárstvo a zásobovanie vodou a elektrickou energiou

Rizikové skupiny info

Riziko expozície nebezpečným látkam na pracovisku je pre niektoré skupiny zamestnancov vyššie, pretože sú menej skúsení, nedostatočne informovaní alebo fyzicky zraniteľnejší. Vyššie riziko hrozí aj osobám, ktoré často menia pracovné miesta alebo majú dočasný alebo neformálny pracovný pomer. V určitých situáciách sa zraniteľnejšími stávajú aj zamestnanci, ktorí nie sú bežne vystavení riziku, napríklad pri vysoko rizikových neštandardných pracovných úkonoch, ako je napríklad údržba.

Ženy
Mladí pracovníci
Migrujúci zamestnanci
Osoby v dočasnom alebo neformálnom pracovnom pomere
Nedostatočne zaškolení alebo slabo informovaní zamestnanci

Karcinogény info

Väčšina smrteľných chorôb z povolania v EÚ je zapríčinená expozíciou karcinogénom na pracovisku. Mnohým z týchto úmrtí by sa dalo predísť. V Európskej únii existujú osobitné ustanovenia na ochranu pracovníkov: podľa smernice o karcinogénoch a mutagénoch musia zamestnávatelia posúdiť expozíciu karcinogénom alebo mutagénom a predchádzať jej, resp. minimalizovať ju. EU-OSHA je jedným zo šiestich partnerov, ktorí podporujú iniciatívu Plán opatrení proti karcinogénom.

1,6 miliónaV Európe sa každoročne diagnostikuje 1,6 milióna nových prípadov rakoviny u ľudí v produktívnom veku.

120 000 ľudíPodľa odhadov sa v EÚ každoročne vyvinie rakovina u 120 000 ľudí v dôsledku vystavenia karcinogénom pri práci.

Približne 80 000 ľudí Ročne zomiera približne 80 000 ľudí na následky vystavenia karcinogénom pri práci.

53% úmrtíKarcinogény sú príčinou 53% úmrtí súvisiacich s prácou.

2,4 mld. EUR Priame náklady súvisiace s vystavením karcinogénom pri práci dosahujú 2,4 mld. EUR v Európe.

 

Výhody info

Účinná kontrola nebezpečných látok na pracovisku je výhodná pre všetkých. Aktívne, participatívne riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia zlepšuje konkurencieschopnosť podniku, napríklad zvyšovaním produktivity.

  1. Lepší zdravotný stav zamestnancov
  2. Nižšia práceneschopnosť
  3. Úspora na kontrolných opatreniach, osobných ochranných prostriedkoch a zdravotných prehliadkach
  4. Finančná úspora, pokiaľ ide o ochranu proti požiaru a výbuchom
  5. Zníženie nákladov na spracovanie odpadu
  6. Lepšia povesť podniku v očiach zákazníkov a spotrebiteľov

Vplyvy na zdravie

Zdravotné problémy, ktoré môžu byť spôsobené prácou s nebezpečnými látkami, siahajú od slzenia očí a podráždenia kože až po závažné následky, ako sú vrodené chyby a rakovina. Tieto následky môžu byť akútne alebo dlhodobé a niektoré látky môžu mať kumulatívny účinok.

Kožné choroby
Alergie
Respiračné ochorenia
Rakovina
Reprodukčné problémy a vrodené chyby
Poškodenie mozgu a nervového systému
Otrava

Preventívne opatrenia info

Prvým krokom pri ochrane zamestnancov pred nebezpečnými látkami je posúdenie rizík. Potom by podľa možností mali prijať opatrenia na ich odstránenie alebo zníženie. V európskych právnych predpisoch o ochrane zamestnancov je stanovená hierarchia opatrení, ktoré majú zamestnávatelia prijať na kontrolu rizík vychádzajúcich z nebezpečných látok.

Eliminácia nebezpečných látok
Nahradenie menej nebezpečnými látkami, chemickými produktmi alebo procesmi
Technické opatrenia, napríklad odsávanie
Organizačné opatrenia, napríklad oddelenie pracovísk
Osobné ochranné prostriedky

KONTROLUJTE NEBEZPEČNÉ LÁTKY info

Nebezpečné látky sa nachádzajú skoro na všetkých pracoviskách. Milióny pracovníkov v Európe prichádzajú do kontaktu s kvapalnými, plynovými alebo tuhými látkami, ktoré predstavujú riziko pre ich zdravie a bezpečnosť.

Kultúra prevencie
Posúdenie rizika
Preventívne opatrenia
Nástroje a usmernenia
Právne predpisy

Close
Infographic image
Rizikové skupiny
Rizikové skupiny
Karcinogény
Karcinogény
Výhody
Výhody
Preventívne opatrenia