Spojené kráľovstvo – Sheffieldská poradenská služba pre ochranu zdravia pri práci a jej úloha pri zlepšovaní prístupu k psychologickej terapii

Keywords:

Sheffieldská poradenská služba pre ochranu zdravia pri práci (Sheffield Occupational Health Advisory Service, SOHAS) poskytuje ľuďom so zlým zdravotným stavom súvisiacim so zamestnaním dôvernú podporu v otázkach udržania si zamestnania a rehabilitácie. V roku 2009 nadviazala organizácia SOHAS partnerstvo so sheffieldskou organizáciou Improving Access to Psychological Therapies (Zlepšovanie prístupu k psychologickej terapii – IAPT) s cieľom poskytovať špecializované poradenstvo v oblasti zamestnania pacientom s duševnými problémami, ktorí boli poslaní na psychologickú terapiu, aby si dokázali udržať prácu. Pomocou upraveného zdravotného rekondičného akčného plánu (WRAP) sa spolu s klientmi vypracúvajú akčné plány na návrat do zamestnania. O týchto plánoch sa diskutuje so zamestnávateľom, aby sa úspešnosť návratu do zamestnania maximalizovala. Spomedzi všetkých používateľov tejto služby malo 95 % pocit, že im služba pomohla udržať si prácu, a 32 % uviedlo, že inak by zo zamestnania odišli. Rozhodujúcim faktorom úspechu bola komunikácia medzi organizáciou a zdravotníckymi pracovníkmi a medzi jednotlivcami a zamestnávateľmi a významnú úlohu zohralo aj dokumentovanie procesu rehabilitácie prostredníctvom akčných plánov. Nástroj WRAP by bol vhodný aj pre iné druhy zdravotných problémov súvisiacich so zamestnaním za predpokladu, že existuje poskytovateľ služby ako IAPT.

Prevziať in: en