Telepráca a zdravotné riziká v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19: dôkazy z praxe a politické dôsledky

Keywords:

Telepráca pomohla podnikom prežiť pandémiu ochorenia COVID-19 a ďalej prosperovať, pracujúcich však vystavila vyššiemu riziku výskytu poškodení podporno-pohybovej sústavy a problémov s duševným zdravím.

Táto správa prináša prehľad problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súvislosti s teleprácou, ako aj existujúcich opatrení a predpisov na ich prevenciu a riadenie. Hĺbkové bezprostredné rozhovory s pracovníkmi a zamestnávateľmi v troch vybraných krajinách poukazujú na kladné aj záporné dôsledky telepráce počas pandémie.

Keďže telepráca bude v období po pandémii pravdepodobne bežne rozšírená, záver správy obsahuje odporúčania, ako túto skutočnosť úspešne prijať a zároveň chrániť bezpečnosť a zdravie pracovníkov.

Prevziať in: en

Ďalšie publikácie o tejto téme