Poškodenia podporno-pohybovej sústavy u pracujúcich so sklerózou multiplex: z pohľadu pracovnej náplne

Keywords:

Súvis poškodení podporno-pohybovej sústavy so sklerózou multiplex zatiaľ nie je dostatočne objasnený. Tieto poškodenia majú však vplyv na kvalitu života ľudí so sklerózou multiplex. Skleróza multiplex negatívne ovplyvňuje práceschopnosť pacienta, čo vedie k nižšej zamestnateľnosti a má veľmi veľký spoločenský dosah.

Tento dokument prehlbuje poznatky o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy a skleróze multiplex a ich vplyve na práceschopnosť ľudí s týmto ochorením. Pre ľudí so sklerózou multiplex treba často prispôsobiť pracovné podmienky a pracovisko ich zdravotnému stavu, keďže faktory súvisiace s prácou, pomocou a príznakmi vplývajú na spôsobilosť získať a udržať si zamestnanie.

V dokumente sa poukazuje na pozitívne aspekty multidisciplinárneho prístupu k intervencii a významu ergoterapie. Rozvíja sa tu myšlienka posilňovania prostredníctvom školení určených predovšetkým odborníkom podnikovú bezpečnosť a ochranu zdravia, a prostriedkov na identifikovanie a zabezpečenie rozumného ubytovania, čo by ľuďom s postihnutím malo pomôcť nájsť si a udržať zamestnanie.

Prevziaťin: en