Poškodenia podporno-pohybovej sústavy a psychosociálne faktory na pracovisku — štatistická analýza údajov z celoeurópskeho prieskumu

Keywords:

V tejto správe je predstavený koncepčný rámec na vysvetlenie rizikových faktorov súvisiacich s prácou týkajúcich sa poškodení podporno-pohybovej sústavy a duševného zdravia. Analyzujú sa tu údaje z najnovšieho európskeho prieskumu pracovných podmienok EWCS a európskeho prieskumu nových a vznikajúcich rizík ESENER a skúma sa, ako aspekty jednotlivých povolaní (ako sú biomechanické a sociálne faktory) a riadiace postupy v oblasti BOZP v danom podniku súvisia s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy a duševným zdravím.

Z výsledkov vyplýva, že niektoré psychosociálne faktory majú veľký vplyv na poškodenia podporno-pohybovej sústavy a duševné zdravie. V správe sa dôrazne poukazuje na potrebu holistického hodnotenia rizík na zmiernenie negatívnych vplyvov na zdravie na pracovisku.

Prevziať in: en