Írsko: Eliminácia rizík spôsobených respirabilným prachom kryštalického kremíka v stavebníctve

Keywords:
Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská na roky 2018 – 2019
Organizácia, ktorá získala uznanie 

Na staveniskách predstavuje veľmi časté riziko respirabilný kryštalický kremík (RCS), čo je karcinogénna látka.

Na základe záväzku vyššieho manažmentu spoločnosť BAM Ireland identifikovala riziká, ktoré hrozia pracovníkom na jej staveniskách v dôsledku tejto nebezpečnej látky, a spôsoby ich minimalizácie. Veľa nebezpečenstiev sa odstránilo už vo fáze prípravy návrhu, a to nahradením používania materiálov obsahujúcich kryštalický kremík a činností súvisiacich s výrobou kryštalického kremíka bezpečnejšími alternatívami. Zlepšili sa postupy v oblasti udržiavania poriadku aj osobné ochranné prostriedky a dodržiavanie opatrení sa pravidelne monitorovalo.

Spoločnosť v rámci fázy obstarávania stanovila subdodávateľom povinnosť využívať pri zdroji odsávanie prachu kryštalického kremíka a spolupracovala so známym výrobcom profesionálneho náradia, aby im nákup takéhoto náradia umožnila.

Úsilím zameraným na zvyšovanie informovanosti sa zabezpečilo, že všetci pracovníci boli informovaní o rizikách a prínosoch dodržiavania bezpečnostných politík, čím sa vytvára lepšie pracovné prostredie a kultúra prevencie.

 

Prevziať in: en | is |