Rakúsko – Fit2Work

Keywords:

Fit2work je program skorej intervencie poskytujúci služby na pomoc zamestnancom, aby si dokázali udržať pracovnú schopnosť po fyzických alebo duševných zdravotných problémoch. Program môžu využiť jednotlivci alebo spoločnosti. Podporuje aj pracovníkov, ktorí opustili alebo stratili zamestnanie v dôsledku zdravotných problémov, a pomáha im znova sa integrovať späť na pracovisko alebo na trh práce. Program Fit2work pomáha spoločnostiam a jednotlivcom prostredníctvom využívania nástrojov, ako sú dotazník ABI PlusTM, poskytovanie poradenstva alebo služby pracovnej rehabilitácie. Hlavnými faktormi úspechu sú skorá intervencia a integrovaný prístup. Identifikované problémy zahŕňajú nedostatočnú štandardizáciu a obmedzený charakter doteraz vykonaných následných sledovaní. Prípadové štúdie preukázali, že okrem pracovného času spoločnosti uvádzajú aj nižšie vzniknuté náklady. Program do veľkej miery financujú štátne inštitúcie a poisťovne a možno ho považovať za ľahko prenosný do iných členských štátov.

Prevziať in: en