Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Psychosociálne rizikové faktory a poškodenia podporno-pohybovej sústavy: čo sa môžeme dozvedieť o vplyve digitálnych technológií, prevencii a návrate do práce?

Image

© Andreas Rudolf Ruhmanseder

V sérii diskusných dokumentov a článkov je pozornosť venovaná vplyvu, ktorý môžu mať psychosociálne rizikové faktory (napr. nadmerné pracovné zaťaženie) na vznik poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Zahŕňajú aj publikácie, ktoré sa zaoberajú vplyvmi digitalizácie na expozíciu zamestnancov fyzikálnym rizikovým faktorom (napr. opakujúcim sa úlohám) pre rozvoj poškodení podporno-pohybovej sústavy.

V publikáciách sa diskutuje aj o prevencii psychosociálnych rizík a poškodeniach podporno-pohybovej sústavy a predstavuje sa v nich dobrá prax na udržateľný návrat do práce.

Tu získate podrobnejšie informácie:

Návrat do práce po práceneschopnosti z dôvodu poškodenia podporno-pohybovej sústavy v súvislosti s psychosociálnymi rizikami pri práci

Psychosocial risks factors at work and the occurrence and prevention of MSDs (in the context of new forms of work and digitalisation) [Psychosociálne rizikové faktory v práci a výskyt a prevencia poškodení podporno-pohybovej sústavy (v spojitosti s novými formami práce a digitalizáciou)

Psychosocial risk factors for MSDs – prevention approaches (Psychosociálne rizikové faktory pre poškodenia podporno-pohybovej sústavy – preventívne prístupy)