Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Prečítajte si novú správu o duševnom zdraví na pracovisku po skončení pandémie COVID-19

Image

© Tshidzumba - stock.adobe.com

Po pandémii sa potreba riešiť duševné zdravie súvisiace s prácou stala ešte naliehavejšou. Najnovšia správa agentúry EU-OSHA ponúka podrobnú analýzu európskych prieskumov zameraných na duševné zdravie na pracovisku, ktoré zahŕňajú obdobie pred pandémiou, počas nej a po nej. Obsahuje údaje z prieskumu OSH Pulse z roku 2022, ktorý zahŕňa viac ako 27 000 pracovníkov vo všetkých členských štátoch EÚ, na Islande a v Nórsku. 

Nová správa ponúka cenné poznatky, ktoré umožňujú prijímať informované rozhodnutia v oblasti prevencie a riešenia problémov v oblasti duševného zdravia súvisiacich s prácou. 

Prečítajte si správu Duševné zdravie pri práci po pandémii COVID-19 – Čo nám môžu prezradiť európske čísla

Viac informácií nájdete v našej tematickej sekcii venovanej psychosociálnym rizikám a duševnému zdraviu v práci.