Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Objavte nové ukazovatele BOZP týkajúce sa prognóz zamestnanosti a odhadov psychosociálneho rozmeru chorôb súvisiacich s prácou v Európe

Image

© EU-OSHA

Nástroj na vizualizáciu údajov, barometer BOZP, bol aktualizovaný o nové ukazovatele, ktoré ponúkajú aktuálne informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) v celej Európe. 

Najmä v najnovšej sekcii Prognózy sa uvádzajú kvantitatívne prognózy budúcich trendov v oblasti zamestnanosti na základe prognózy zručností strediska Cedefop.

V súčasnosti sú navyše k dispozícii odhady zaťaženia chorobami súvisiacimi s prácou v dôsledku psychosociálnych problémov, rakoviny alebo porúch podporno-pohybovej sústavy na základe štúdií ICOH (Medzinárodná komisia pre ochranu zdravia pri práci).

Na záver nová sekcia Zdroje obsahuje publikácie a správy o jednotlivých krajinách, ku ktorým je ľahký prístup.

Pozrite si všetky funkcie nástroja na vizualizáciu údajov Barometer BOZP