Vedúci pracovníci

Výkonná riaditeľka

Dr. Christa SEDLATSCHEK

sedlatschek(at)osha(dot)europa(dot)eu

Tel. 0034 944 358 302 (asistent)

Fotografia Dr. Christy Sedlatschek

Christu vymenovali za výkonnú riaditeľku agentúry EU-OSHA v roku 2011 a toto je jej druhé funkčné obdobie. Je právnou zástupkyňou agentúry EU-OSHA a zodpovedá za jej riadenie a každodenný chod vrátane všetkých finančných, administratívnych a personálnych záležitostí na základe delegovania týchto právomocí riadiacou radou. Funkčné obdobie trvá päť rokov, pričom ho možno jedenkrát predĺžiť. Výkonný riaditeľ sa zodpovedá správnej rade.

Christa je lekárka (Viedenská univerzita) a odborníčka v oblasti ochrany zdravia pri práci. Po ukončení štúdia začala pracovať na rakúskom inšpektoráte práce a v roku 1993 prešla na ministerstvo práce a sociálnych vecí, kde prevzala funkciu zástupkyne vedúceho oddelenia pracovného lekárstva.

V roku 1998 bola prijatá do agentúry EU-OSHA, kde sa vo svojej práci zamerala na rozvoj a šírenie informácií o osvedčených postupoch a bola vymenovaná za vedúcu bývalého útvaru pre pracovné prostredie. V priebehu pôsobenia v tejto funkcii nadobudla dôkladné znalosti o EÚ a existujúcich systémoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v členských štátoch.

V roku 2003 nastúpila na nemecký spolkový inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – BAuA), kde sa v roku 2004 stala riaditeľkou národnej iniciatívy „Nová kvalita práce – INQA“. Iniciatívu zaviedlo nemecké spolkové ministerstvo práce a sociálnych vecí na základe lisabonského samitu v roku 2000 s cieľom prispieť k vytvoreniu väčšieho počtu a lepších pracovných miest v Európe.

Vyhlásenie o záujmoch – životopis

Vedúci útvaru pre komunikáciu a propagáciu

Andrew SMITH

smith(at)osha(dot)europa.eu

Tel. 0034 944 358 342 (asistent)

Andrew nastúpil do agentúry EU-OSHA v roku 2000. Ako vedúci útvaru pre komunikáciu a propagáciu je zodpovedný za rozvoj a vykonávanie celoeurópskych komunikačných stratégií vrátane kampaní s viacerými zainteresovanými stranami na zvyšovanie informovanosti a za elektronickú komunikáciu.

Andrew vyštudoval sociálne vedy (Bristolská univerzita) a má viac než 25-ročné skúsenosti v oblasti komunikácie. Pred nástupom do súčasnej funkcie pracoval päť rokov ako vedúci útvaru pre informácie a komunikáciu v Európskej nadácii pre vedu a od roku 1989 do roku 1995 pôsobil ako manažér pre komunikáciu v Rade pre hospodársky a sociálny výskum v Spojenom kráľovstve.

Vyhlásenie o záujmoch – životopis

Útvar prevencie a výskumu

William COCKBURN

cockburn(at)osha(dot)europa(dot)eu

Tel. 0034 944 358 372 (asistent)

William je od roku 2012 zodpovedný v agentúre EU-OSHA za útvar prevencie a výskumu, v ktorom sa pripravuje obsah činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a tento útvar zahŕňa aj Európske observatórium rizík.

William pracuje v agentúre EU-OSHA od roku 1998 a jeho práca sa zameriavala na také oblasti ako koordinácia výskumu a vznikajúce riziká. Mal na starosti prvý Európsky prieskum podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER).

William získal titul bakalára v oblasti práva a titul magister vied v ergonómii (Univerzita v Loughborough). Pred nástupom do agentúry EU-OSHA pracoval v akademickom výskume a skúmal bezpečnostnú kultúru podnikov a v súkromnom sektore pracoval ako konzultant pre oblasť ergonómie a výskumný manažér pre projekty v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Vyhlásenie o záujmoch – životopis

Vedúca centra pre zdroje a služby

 Pán Andrea Baldan

baldan(at)osha(dot)europa(dot)eu

Tel. 0034 944 358 322 (asistent)

Andrea Baldan nastúpil do agentúry EU-OSHA v roku 2018 ako vedúci strediska zdrojov a služieb. Stojí na čele tímu poskytujúceho agentúre nevyhnutné služby v oblasti podpory vrátane ľudských zdrojov, financií, obstarávania, tvorby rozpočtov, účtovníctva a správy dokumentov.

Pred nástupom do agentúry Andrea pracoval 10 rokov v Európskej banke pre obnovu a rozvoj v Londýne (Spojené kráľovstvo), kde mal na starosti systémy a operácie, čo sa týka obstarávania a technickej spolupráce, riadil multidisciplinárne iniciatívy v oblasti efektívneho využívania, navrhol a realizoval projekty vnútornej správy a riadenia spoločnosti. Svoju kariéru začal vo sfére medzinárodného rozvoja prácou na projektoch technickej pomoci Európskej komisie v rozvojových krajinách a dlhodobo pôsobil v Južnej Afrike ako hlavný odborník riadiaci fondy a projekty v oblasti hospodárskeho rozvoja.

Ako certifikovaný odborník na riadenie zmien je Andrea držiteľom osvedčenia PRINCE2 (základy), titulu MBA z Univerzity vo Walese (Spojené kráľovstvo) a diplomu v odbore riadenie a správa podnikov z Univerzity LIUC (Taliansko).

Vyhlásenie o záujmoch – životopis