Vedúci pracovníci

Výkonný riaditeľ

William Cockburn Salazar

William Cockburn Salazar pracuje v agentúre od roku 1998 a jeho práca sa zameriavala na také oblasti ako koordinácia výskumu a vznikajúce riziká. Mal na starosti prvý Európsky prieskum podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER). Od roku 2012 do roku 2021 bol vedúcim oddelenia prevencie a výskumu, ktoré pripravuje témy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) pre agentúru. Od roku 2021 až do svojho oficiálneho vymenovania za výkonného riaditeľa v roku 2023 vykonával funkciu dočasného výkonného riaditeľa.

William získal bakalársky titul v odbore práva a magisterský titul (Master of Science) v ergonómii. Pred nástupom do agentúry EU-OSHA pracoval v akademickom výskume a skúmal bezpečnostnú kultúru podnikov a v súkromnom sektore pracoval ako konzultant pre oblasť ergonómie a výskumný manažér pre projekty v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Vyhlásenie o záujmoch – životopis

Vedúci útvaru pre komunikáciu a propagáciu

Andrew SMITH

Andrew nastúpil do agentúry EU-OSHA v roku 2000. Ako vedúci útvaru pre komunikáciu a propagáciu je zodpovedný za rozvoj a vykonávanie celoeurópskych komunikačných stratégií vrátane kampaní s viacerými zainteresovanými stranami na zvyšovanie informovanosti a za elektronickú komunikáciu.

Andrew vyštudoval sociálne vedy (Bristolská univerzita) a má viac než 25-ročné skúsenosti v oblasti komunikácie. Pred nástupom do súčasnej funkcie pracoval päť rokov ako vedúci útvaru pre informácie a komunikáciu v Európskej nadácii pre vedu a od roku 1989 do roku 1995 pôsobil ako manažér pre komunikáciu v Rade pre hospodársky a sociálny výskum v Spojenom kráľovstve.

Vyhlásenie o záujmoch – životopis

Dočasná vedúca oddelenia prevencie a výskumu

Pani Malgorzata Milczarek

Malgorzata Milczarek nastúpila do agentúry EU-OSHA v roku 2006 na pozíciu projektovej manažérky. Pôsobila v oddelení prevencie a výskumu, ktoré sa sústreďovalo na projekty v oblasti duševného zdravia pri práci, stresu súvisiaceho s prácou a iných psychosociálnych rizík, ako sú násilie a obťažovanie. Mala na starosti i veľký projekt zameraný na oblasť BOZP v mikropodnikoch a malých podnikoch.

Malgorzata získala magisterský titul v oblasti psychológie (na Varšavskej univerzite) a doktorandský titul (PhD) v oblasti pracovnej psychológie (na Sliezskej univerzite). Pred príchodom do agentúry EU-OSHA pracovala ako akademická výskumná pracovníčka v Ústrednom inštitúte ochrany práce Národného výskumného ústavu v Poľsku.

Vyhlásenie o záujmoch – životopis

Vedúca centra pre zdroje a služby

Donianzu Murgiondo

Donianzu Murgiondo nastúpila do agentúry EU-OSHA v septembri 2023. Ako vedúca oddelenia zdrojov a služieb vedie tím, ktorý riadi oblasť personalistiky, financií, verejného obstarávania, dokumentácie, vnútornej kontroly a správy zariadení.

Pred nástupom do agentúry EU-OSHA pracovala Donianzu vyše 16 rokov v Európskej agentúre pre kontrolu rybného hospodárstva (EFCA) vo Vigu, najprv ako vedúca sektora financií a obstarávania a neskôr ako zástupkyňa vedúceho oddelenia zdrojov a IKT.

Vyhlásenie o záujmoch – životopis