Vedúci pracovníci

Dočasný výkonný riaditeľ

William COCKBURN

William Cockburn bol vymenovaný za dočasného výkonného riaditeľa agentúry EU-OSHA a túto funkciu bude vykonávať, až kým sa tejto funkcie neujme nový výkonný riaditeľ.

William pracuje v agentúre EU-OSHA od roku 1998 a jeho práca sa zameriavala na také oblasti ako koordinácia výskumu a vznikajúce riziká. Mal na starosti prvý Európsky prieskum podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER).

William získal titul bakalára v oblasti práva a titul magister vied v ergonómii (Univerzita v Loughborough). Pred nástupom do agentúry EU-OSHA pracoval v akademickom výskume a skúmal bezpečnostnú kultúru podnikov a v súkromnom sektore pracoval ako konzultant pre oblasť ergonómie a výskumný manažér pre projekty v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Vyhlásenie o záujmoch – životopis

Vedúci útvaru pre komunikáciu a propagáciu

Andrew SMITH

Andrew nastúpil do agentúry EU-OSHA v roku 2000. Ako vedúci útvaru pre komunikáciu a propagáciu je zodpovedný za rozvoj a vykonávanie celoeurópskych komunikačných stratégií vrátane kampaní s viacerými zainteresovanými stranami na zvyšovanie informovanosti a za elektronickú komunikáciu.

Andrew vyštudoval sociálne vedy (Bristolská univerzita) a má viac než 25-ročné skúsenosti v oblasti komunikácie. Pred nástupom do súčasnej funkcie pracoval päť rokov ako vedúci útvaru pre informácie a komunikáciu v Európskej nadácii pre vedu a od roku 1989 do roku 1995 pôsobil ako manažér pre komunikáciu v Rade pre hospodársky a sociálny výskum v Spojenom kráľovstve.

Vyhlásenie o záujmoch – životopis

Dočasná vedúca oddelenia prevencie a výskumu

Pani Malgorzata Milczarek

Malgorzata Milczarek nastúpila do agentúry EU-OSHA v roku 2006 na pozíciu projektovej manažérky. Pôsobila v oddelení prevencie a výskumu, ktoré sa sústreďovalo na projekty v oblasti duševného zdravia pri práci, stresu súvisiaceho s prácou a iných psychosociálnych rizík, ako sú násilie a obťažovanie. Mala na starosti i veľký projekt zameraný na oblasť BOZP v mikropodnikoch a malých podnikoch.

Malgorzata získala magisterský titul v oblasti psychológie (na Varšavskej univerzite) a doktorandský titul (PhD) v oblasti pracovnej psychológie (na Sliezskej univerzite). Pred príchodom do agentúry EU-OSHA pracovala ako akademická výskumná pracovníčka v Ústrednom inštitúte ochrany práce Národného výskumného ústavu v Poľsku.

Vyhlásenie o záujmoch – životopis

Vedúca centra pre zdroje a služby

 Pán Andrea Baldan

Andrea Baldan nastúpil do agentúry EU-OSHA v roku 2018 ako vedúci strediska zdrojov a služieb. Stojí na čele tímu poskytujúceho agentúre nevyhnutné služby v oblasti podpory vrátane ľudských zdrojov, financií, obstarávania, tvorby rozpočtov, účtovníctva a správy dokumentov.

Pred nástupom do agentúry Andrea pracoval 10 rokov v Európskej banke pre obnovu a rozvoj v Londýne (Spojené kráľovstvo), kde mal na starosti systémy a operácie, čo sa týka obstarávania a technickej spolupráce, riadil multidisciplinárne iniciatívy v oblasti efektívneho využívania, navrhol a realizoval projekty vnútornej správy a riadenia spoločnosti. Svoju kariéru začal vo sfére medzinárodného rozvoja prácou na projektoch technickej pomoci Európskej komisie v rozvojových krajinách a dlhodobo pôsobil v Južnej Afrike ako hlavný odborník riadiaci fondy a projekty v oblasti hospodárskeho rozvoja.

Ako certifikovaný odborník na riadenie zmien je Andrea držiteľom osvedčenia PRINCE2 (základy), titulu MBA z Univerzity vo Walese (Spojené kráľovstvo) a diplomu v odbore riadenie a správa podnikov z Univerzity LIUC (Taliansko).

Vyhlásenie o záujmoch – životopis