Montenegro

Het toezicht op de tenuitvoerlegging van de Arbeidsveiligheidswet ("Staatsblad van Montenegro" nr. 79/04), van de regels en voorschriften uit hoofde van deze wet en van andere maatregelen ten behoeve van de veiligheid op het werk, is in handen van het Ministerie van Arbeid en Bijstand en wordt verricht door de Arbeidsinspectie, indien de wet niet bepaalt dat het toezicht op de tenuitvoerlegging van de voorschriften op bepaalde terreinen door andere instanties wordt verricht. De Arbeidsinspectie wordt geleid door de hoofdinspecteur. De ambtenaren van de Arbeidsinspectie zijn arbeidsinspecteurs die toezicht houden op de arbeidsverhoudingen en arbeidsinspecteurs die toezicht houden op de veiligheid op het werk. Naast de door de wet bepaalde taken en volmachten, is de arbeidsinspecteur voor de veiligheid op het werk verantwoordelijk:


  • voor het onderzoeken van algemene besluiten, collectieve overeenkomsten, arbeidscontracten, besluiten, certificaten en andere individuele bepalingen, rapporten en documentatie op het gebied van veiligheid op het werk;
  • voor het onderzoeken van ernstige arbeidsongevallen, al dan niet met dodelijke afloop. Naast de werkzaamheden van de Arbeidsinspectie werd bij wet een tripartiete Sociale Raad ingesteld ("Staatsblad van Montenegro" nr. 16/07) die de rol op zich nam van de Economische en Sociale Raad, welke een 'tripartiet-plusstructuur' placht te hebben met niet-gouvernementele organisaties. De raad behandelde vraagstukken op het gebied van veiligheid op het werk. Onlangs is bedrijfsgeneeskunde in de Sociale Raad opgenomen. Eind 2009 werd de strategie voor verbetering van de gezondheid van werknemers en van de veiligheid op het werk in Montenegro 2010-2014 goedgekeurd, samen met het uitvoeringsplan. Naast de regering van Montenegro zijn de sociale partners de vertegenwoordigers van de vakbond en van de werkgeversvereniging van Montenegro. Een belangrijke rol binnen het arbeidsveiligheidsstelsel is gedelegeerd aan het pensioen- en arbeidsongeschiktheidsfonds en het ziektekostenverzekeringsfonds, waarbij alle werknemers aangesloten moeten zijn. Deze fondsen verstrekken het Ministerie van Arbeid en Bijstand op verzoek en maandelijks en voor ieder kalenderjaar uiterlijk op 31 januari van het daaropvolgende jaar gegevens over arbeidsongevallen, beroepsziekten, ziekten in verband met werk en arbeidsongeschiktheid. Het arbeidsveiligheidsstelsel in Montenegro omvat ook specifieke organisaties voor het verrichten van taken op het gebied van veiligheid op het werk - rechtspersonen of natuurlijke personen die gekwalificeerd zijn op het gebied van human resource, organisatorische, technische en andere door het Ministerie van Arbeid en Bijstand voorgeschreven voorwaarden voor het verrichten van de volgende taken:
  1. bestuderen (evalueren) van technische documentatie om na te gaan in hoeverre preventieve veiligheidsmaatregelen, technische voorschriften en normen op het werk geschikt zijn om afdoende bescherming te bieden aan de werknemers in gebouwen waar geavanceerde technische arbeidsprocessen moeten worden verricht,
  2. onderzoeken en kwalificeren van veilig werk van de werknemers,
  3. functies uit hoofde van artikel 36 van de Arbeidsveiligheidswet,
  4. risicobeoordelingswerkzaamheden voorbereiden, alsmede maatregelen voorstellen om risico's te elimineren,
  5. uitrusting, persoonlijke beschermingsmiddelen en materiaal ten behoeve van de veiligheid op het werk periodiek onderzoeken en testen,
  6. elektrische en andere installaties periodiek onderzoeken en testen, en
  7. arbeidsomgevingsomstandigheden bestuderen (fysieke, chemische en biologische problemen, verlichting en microklimaat).

De erkende gezondheidsinstellingen, de niet-gouvernementele organisaties van de vereniging veiligheid op het werk in Montenegro en de verzekeringsmaatschappijen dienen eveneens te worden genoemd.


Focal points' contact details