Wetgeving inzake veiligheid en gezondheid

Op grond van artikel 153 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is een grote verscheidenheid aan Uniemaatregelen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk vastgesteld. De Europese richtlijnen zijn juridisch bindend en moeten door de lidstaten worden omgezet in nationaal recht.

In Europese richtlijnen zijn minimumeisen en fundamentele beginselen vastgelegd, zoals het preventie- en risicobeoordelingsbeginsel en de verantwoordelijkheden van werkgevers en werknemers. In een reeks Europese richtsnoeren wordt toegelicht hoe de Europese richtlijnen en de door Europese normalisatieorganisaties vastgestelde normen moeten worden toegepast.

In het strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027, dat is aangekondigd in het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten, zijn de kernprioriteiten en -acties beschreven die noodzakelijk zijn om de gezondheid en veiligheid van werknemers te verbeteren. Het kader berust op een tripartiete werkwijze en is gericht op drie hoofddoelstellingen: anticiperen op en sturing geven aan verandering, verbeteren van de preventie en verhogen van de paraatheid.

Meer informatie over veiligheid en gezondheid op het werk is ook te vinden op de website van de Europese Commissie, DG Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie.

In de volgende rubrieken vindt u informatie over de Europese wetgeving en de toepassing daarvan, alsmede andere praktische documenten over veiligheid en gezondheid op het werk, die zijn gerangschikt naar onderwerp.