Wetgeving inzake veiligheid en gezondheid

In de Europese richtlijnen zijn minimumvoorschriften en grondbeginselen vastgesteld, zoals het beginsel van preventie en risicobeoordeling, alsmede de verantwoordelijkheden van werkgevers en werknemers. Een reeks Europese richtsnoeren is gericht op vereenvoudiging van de uitvoering van de Europese richtlijnen en de Europese normen die worden vastgesteld door de Europese normalisatie-instellingen.

Meer informatie over veiligheid en gezondheid op het werk kunt u vinden op de website van het DG Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen van de Europese Commissie. Het strategisch kader van de EU voor veiligheid en gezondheid op het werk 2014-2020 stelt strategische doelstellingen vast met het oog op een reductie van de arbeidsongevallen en beroepsziekten in de EU.

De volgende pagina's bevatten informatie over de Europese wetgeving en de uitvoering daarvan, alsook overige praktische documenten over veiligheid en gezondheid op het werk.