You are here

Governance van EU-OSHA

Governance of EU-OSHA

EU-OSHA is een drieledige organisatie die goede governance nastreeft. Goede governance omvat een aantal elementen, zoals openheid en responsiviteit, transparantie, naleving van de regels, doeltreffendheid, efficiëntie en het afleggen van verantwoording.

Aangezien EU-OSHA een EU-agentschap is, spelen de raad van bestuur en het algemeen bestuur samen met de directeur een cruciale rol in de uitvoering van de beginselen van goede governance.

Waarom is goede governance belangrijk?

Goede governance zorgt ervoor dat de activiteiten van het agentschap het algemeen belang dienen, voldoen aan de verwachtingen van de belanghebbenden en relevant zijn voor de betrokkenen. Goede governance zorgt voor een efficiënte en doeltreffende toewijzing van personele en financiële middelen die beschikbaar zijn voor het halen van de doelstellingen. Door de transparantie te vergroten bevordert goed bestuur het afleggen van verantwoording aan de belanghebbenden en de EU-burgers.

De volgende rubrieken beschrijven hoe EU-OSHA zorgt voor goede governance.

Belangrijkste besluitnemers

Directeur: De raad van bestuur benoemt de directeur van het agentschap in overeenstemming met de oprichtingsverordening. De directeur wordt benoemd voor een periode van vijf jaar, die eenmaal kan worden verlengd.

De huidige directeur is dr. Christa Sedlatschek. Zij is verantwoordelijk voor het beheer van het agentschap en wordt daarbij ondersteund door het hogere personeel. Zij legt verantwoording af aan de raad van bestuur.

Raad van bestuur: De raad van bestuur geeft de strategie en de doelstellingen van het agentschap aan en roept de directeur ter verantwoording. De raad van bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de

  • regeringen
  • werkgevers
  • werknemers
  • en de Europese Commissie

Het voorzitterschap van de raad van bestuur wordt bij jaarlijkse toerbeurt waargenomen door een van de vertegenwoordigers van de drie belangengroepen (regeringen, werkgevers en werknemers)

Dagelijks bestuur: Het dagelijks bestuur is een kleinere stuurgroep bestaande uit leden van de raad van bestuur. Het ziet toe op de voorbereiding en uitvoering van besluiten van de raad van bestuur.

Adviesgroepen geven ons strategisch advies en feedback over ons werk. De leden van de adviesgroepen worden door EU-OSHA en zijn bestuur benoemd en komen van de werknemers, de werkgevers en de regeringen.

Zorgen voor transparantie en het afleggen van verantwoording

Transparantie is een voorwaarde voor het afleggen van verantwoording.

Met het oog op de transparantie maakt het Agentschap belangrijke documenten openbaar toegankelijk. Dit geldt onder meer voor de strategie van EU-OSHA, de programmeringsdocumenten en de activiteitenverslagen, de jaarbegrotingen, de jaarrekening en verslagen van de Rekenkamer.

De directeur, het hogere personeel en de leden van de raad van bestuur moeten hun belangen bekendmaken (Lees het beleid van EU-OSHA ten aanzien van belangenconflicten). De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur zijn openbaar.

Er bestaat een aantal regelingen op het gebied van de verantwoordingsplicht.

Op basis van een aanbeveling van de Raad moet het Europees Parlement de directeur, in diens rol van ordonnateur, kwijting verlenen voor de uitvoering van de begroting.

De raad van bestuur speelt ook een belangrijke rol door advies te geven over het jaarverslag van de directeur en over de jaarrekening, en door het jaarverslag van het Agentschap aan te nemen. Verder besluit de raad van bestuur over de aanwerving van de directeur en verlenging van diens termijn. Ook stelt de raad van bestuur de strategie, programmeringsdocumenten en jaarbegrotingen van het Agentschap vast.

Het agentschap hanteert een set interne controlenormen om ervoor te zorgen dat de doelstellingen worden gehaald. Daartoe heeft het agentschap de organisatiestructuur en interne controlesystemen opgezet in overeenstemming met de normen en met de risico-omgeving waarin het agentschap opereert.

Als onderdeel van de interne controlesystemen die de wettigheid en regelmatigheid moeten waarborgen, voert het agentschap specifieke maatregelen uit om frauduleus gedrag te voorkomen en op te sporen. Een van die maatregelen is een fraudebestrijdingsstrategie.

EU-OSHA wordt onderworpen aan interne en externe audits, waarbij onafhankelijk advies en onafhankelijke aanbevelingen worden verstrekt over de kwaliteit en de werking van de interne controlesystemen en over wijze waarop het agentschap de EU-regelgeving op financieel en ander gebied naleeft.

De raad van bestuur heeft de Europese code van goed administratief gedrag aangenomen.

Bekijk wie de leden van de raad van bestuur en het algemeen bestuur zijn en leer meer over hun rol.