Bestuur van EU-OSHA

Bestuur is het proces waarbij strategische doelen en richting worden vastgesteld en ervoor wordt gezorgd dat verantwoording wordt afgelegd.

EU-OSHA is een tripartiete organisatie die zich inzet voor goed bestuur. Goed bestuur omvat een aantal elementen, zoals openheid en reactievermogen, transparantie, naleving van regels en voorschriften, doeltreffendheid, efficiëntie en verantwoordingsplicht.

Als EU-agentschap hebben de raad van bestuur en het uitvoerende comité  samen met de uitvoerend directeur een fundamentele rol bij de tenuitvoerlegging van de beginselen van goed bestuur.

Waarom bestuur van belang is

Goed bestuur zorgt ervoor dat de activiteiten van het agentschap de bredere belangen weerspiegelen, voldoen aan de verwachtingen van de belanghebbenden en relevant zijn voor de betrokkenen. Het zorgt ervoor dat de personele en financiële middelen om de doelstellingen te bereiken efficiënt en doeltreffend worden toegewezen. Door de verbetering van de transparantie bevordert goed bestuur de verantwoordingsplicht ten aanzien van belanghebbenden en EU-burgers.

In de volgende punten wordt beschreven hoe EU-OSHA goed bestuur bereikt.

Belangrijkste besluitvormers

De uitvoerend directeur: De raad van bestuur benoemt de uitvoerend directeur van het agentschap in overeenstemming met de oprichtingsverordening. De ambtstermijn bedraagt vijf jaar en kan slechts eenmaal worden verlengd.

De raad van bestuur: De raad van bestuur stelt de strategieën en doelstellingen van het agentschap vast en houdt de uitvoerend directeur verantwoordelijk. Hij bestaat uit vertegenwoordigers uit de EU-lidstaten van:

  • overheden
  • werkgevers
  • wWerknemers
  • alsook vertegenwoordigers van de Europese Commissie

Het Europees Parlement benoemt een onafhankelijk deskundige zonder stemrecht.

Vertegenwoordigers van de EER/EVA-landen en vertegenwoordigers van een aantal andere EU-agentschappen zijn als waarnemer vertegenwoordigd in de raad van bestuur.

Het voorzitterschap rouleert tussen de vertegenwoordigers van de drie belangengroepen van overheden, werkgevers en werknemers.

Uitvoerend comité: Dit is een kleinere stuurgroep die wordt gekozen uit de leden van de raad van bestuur. Het houdt toezicht op de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur.

Raadgevende comités geven het agentschap strategische begeleiding en feedback over onze werkzaamheden. Hun leden worden benoemd door de raad van bestuur en omvatten vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversgroepen en de overheid.

Transparantie en verantwoordingsplicht

Transparantie is een eerste vereiste van verantwoordingsplicht.

Daartoe maakt het agentschap belangrijke documenten openbaar. Het gaat onder meer om de bedrijfsstrategie, de programmeringsdocumenten en de activiteitenverslagen, de jaarbegrotingen, de jaarrekening en verslagen van de Rekenkamer.

De uitvoerend directeur, het leidinggevend personeel en leden van de raad van bestuur moeten opgave doen van hun belangen (Lees het beleid van EU-OSHA ten aanzien van belangenconflicten). De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur zijn openbaar.

Er gelden diverse verantwoordingsregelingen.

Als ordonnateur moet de uitvoerend directeur kwijting krijgen voor de uitvoering van de begroting van het Europees Parlement op aanbeveling van de Raad.

De raad van bestuur speelt een belangrijke rol bij de vaststelling van het geconsolideerde jaarverslag en bij het uitbrengen van advies over de jaarrekening. Voorts beslist de raad van bestuur over de benoeming van de uitvoerend directeur en eventuele verlenging van diens mandaat. Ook stelt de raad van bestuur de strategie, programmeringsdocumenten en jaarbegrotingen van het Agentschap vast.

Het Agentschap baseert zich op een intern controlekader om de verwezenlijking van zijn controledoelstellingen te waarborgen. Als gevolg daarvan heeft het Agentschap een organisatiestructuur en systemen voor interne controle opgezet die in overeenstemming zijn met het kader en met de risico-omgeving waarin het actief is.

Als onderdeel van de bestaande internecontrolesystemen die de wettigheid en regelmatigheid van de activiteiten van het agentschap moeten waarborgen, treft het specifieke maatregelen om frauduleus gedrag te voorkomen en op te sporen, waaronder een fraudebestrijdingsstrategie.

EU-OSHA is onderworpen aan interne en externe audits die onafhankelijke adviezen, standpunten en aanbevelingen geven over de kwaliteit en de werking van de internecontrolesystemen en over de naleving door het agentschap van de financiële en andere verordeningen van de EU.

De raad van bestuur heeft de Europese code van goed administratief gedrag goedgekeurd.

Zie het lidmaatschap van de raad van bestuur en het uitvoerende comité en lees meer over hun rol.