Werkgerelateerde kanker

Een van de grootste problemen voor de gezondheid op het werk, niet alleen in Europa maar wereldwijd, is werkgerelateerde kanker, waaraan naar schatting 53 % van alle werkgerelateerde sterfgevallen in de EU en andere ontwikkelde landen is te wijten. Volgens de routekaart voor kankerverwekkende stoffen doen zich in de EU jaarlijks ongeveer 120 000 gevallen van werkgerelateerde kanker voor als gevolg van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk, die leiden tot ongeveer 80 000 sterfgevallen per jaar.

Ook straling, stress en andere factoren die verband houden met de organisatie van en de omstandigheden op het werk zijn echter met werkgerelateerde kanker in verband gebracht. Bovendien zijn er steeds meer aanwijzingen dat blootstelling op het werk aan hormoonontregelende stoffen (bijv. bepaalde pesticiden) of nanomaterialen kanker kan veroorzaken.

Deze alarmerende gegevens hebben tot actie geleid. In een nieuw initiatief inzake veiligheid en gezondheid op het werk heeft de Europese Commissie toegezegd werknemers tegen werkgerelateerde kanker te beschermen. Dit zal deels worden verwezenlijkt door in een herziene richtlijn over carcinogene en mutagene agentia grenswaarden voor blootstelling vast te stellen voor kankerverwekkende chemicaliën die op Europese werkplekken veel worden gebruikt.