Jongeren en veiligheid en gezondheid op het werk

Image
Young people and OSH. Young worker and older working talking

De statistieken laten zien dat personen tussen 18 en 24 jaar meer risico lopen op een ernstig ongeluk op het werk dan oudere volwassenen. Zij kunnen worden blootgesteld aan slechte arbeidsomstandigheden die op jonge of latere leeftijd werkgerelateerde ziekten veroorzaken.

Jongeren, die nieuw zijn op de werkvloer, hebben soms een gebrek aan ervaring en zijn vaak nog niet volwassen in fysiek en psychologisch opzicht. Sommige jongeren nemen de risico's die zij lopen, niet serieus genoeg. Andere factoren die de risico's voor jongeren vergroten, zijn:

  • ontoereikende vaardigheden en opleiding
  • een gebrek aan kennis over hun rechten en over de plichten van hun werkgever
  • een gebrek aan vertrouwen om zich uit te spreken
  • verzuim van de werkgevers om jonge werknemers de nodige aanvullende bescherming te bieden

EU-OSHA produceert statistiekenvolgt de risico's die jongeren lopen en ondersteunt het delen van goede praktijken om jongeren op het werk te beschermen.

De rechten en verantwoordelijkheden van werkgevers

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om de veiligheid en gezondheid van hun werknemers te beschermen. Zij moeten daarbij bijzondere aandacht hebben voor jonge werknemers. Zij moeten een risicobeoordeling uitvoeren voordat jongeren aan het werk gaan en moeten maatregelen nemen om hen te beschermen.

Jonge werknemers moet passende taken verrichten, adequaat worden opgeleid en aan adequaat toezicht worden onderworpen. De werkgevers moeten een sterke veiligheidscultuur bevorderen en jonge werknemers betrekken bij veiligheidskwesties. Voor jonge werknemers jonger dan achttien jaar gelden er speciale regels.

Richtlijn 94/33/EG van de Raad stelt de wettelijke eisen voor werkgevers vast. Deze eisen worden uiteengezet in de regelgeving van de afzonderlijke lidstaten. De nationale veiligheids- en gezondheidsorganisaties en vakbonden zijn een goede bron van advies.

Lees het factsheet voor werkgevers.

De rechten en verantwoordelijkheden van jonge werknemers

Jongeren hebben het recht om vragen te stellen, hun zorgen te uiten en onveilig werk te weigeren.

Tegelijkertijd hebben zij de verantwoordelijkheid zich aan het OSH-beleid te houden en te zorgen voor hun eigen veiligheid en die van hun collega's.

Ben je een jonge werknemer en heb je een probleem, dan moet je dat absoluut met iemand delen. Spreek als dat mogelijk is met je baas. Spreek als dat niet mogelijk is met degene die verantwoordelijk is voor je veiligheid, iemand die zich bezighoudt met gezondheid op het werk of met een ouder, voogd of een collega die je vertrouwt. De nationale veiligheids- en gezondheidsorganisaties en vakbonden zijn een goede bron van advies.

  • Stel een vraag als je iets niet zeker weet
  • Ken je rechten en weet waar je hulp kunt krijgen
  • Ken de risico's en weet wat je moet doen in noodgevallen
  • Verricht geen taken waarvoor je niet bent opgeleid en houd je aan de procedures

Lees het factsheet voor jonge werknemers.

Hulp voor ouders en leerkrachten

Leerkrachten spelen een belangrijke rol.Wanneer kinderen van jongs af aan een goede houding ten opzichte van risicopreventie en een goed begrip daarvan wordt bijgebracht, komt dat de rest van hun leven ten goede aan hun veiligheid.

EU-OSHA heeft een reeks lespakketten ontwikkeld over gezondheid en veiligheid op het werk. Deze pakketten helpen leerkrachten veiligheids- en gezondheidsthema's bij basisschoolleerlingen te introduceren op een manier die educatief is, maar ook leuk en fantasievol. Hierbij wordt gebruikgemaakt van filmpjes met het populaire karakter Napo en van creatieve activiteiten.

Leerkrachten die betrokken zijn bij de organisatie van beroepsopleidingen of werkervaringsplaatsen, moeten bij hun werkgevers nagaan welke veiligheids- en gezondheidsafspraken er gelden.

Kom meer te weten over de integratie van veiligheid en gezondheid in het onderwijs.

Ouders kunnen jongeren ondersteunen door hun bij te brengen wat hun rechten en verantwoordelijkheden zijn. Ouders kunnen ook helpen door met hen te spreken over veiligheid en gezondheid op het werk en op school.

Lees het factsheet voor ouders.