Strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027

Image

In haar  strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027 heeft de Europese Commissie kernprioriteiten en acties geformuleerd voor het verbeteren van de gezondheid en veiligheid van werknemers en het aanpakken van snelle veranderingen in de economie, op demografisch gebied en qua werkpatronen.

Strategische prioriteiten

De aanpak van het strategisch kader richt zich op drie partijen — EU-instellingen, EU-lidstaten en sociale partners/andere belanghebbenden — en drie kernprioriteiten:

  1. het anticiperen op en in goede banen leiden van verandering in de context van de groene, de digitale en de demografische transitie;
  2. het verbeteren van de preventie van arbeidsongevallen en -ziekten, en het toewerken naar een op een nulvisie gebaseerde aanpak van arbeidsgerelateerde sterfgevallen;
  3. het verhogen van de paraatheid om in te kunnen spelen op actuele en toekomstige gezondheidscrises.

Uitvoering van het kader — een sleutelrol voor EU-OSHA

Het welslagen van het kader hangt af van de uitvoering ervan op Europees, nationaal, sectoraal en bedrijfsniveau, waarbij doeltreffende handhaving, sociale dialoog, financiering, bewustmaking en gegevensverzameling cruciaal zijn. Met zijn omvangrijke netwerk van partners is EU-OSHA de aangewezen instantie om actie, samenwerking en uitwisseling te faciliteren en de ambities van het kader waar te maken.

EU-OSHA’s verkennende studies en overzichtsprojecten zijn erop gericht op risico’s te anticiperen en prioriteiten aan te wijzen, als input voor de ontwikkeling van VGW-praktijken en -beleid op terreinen als digitalisering, groene banen en stress en psychosociale risico’s. EU-OSHA biedt ook handige middelen om bedrijven te ondersteunen bij het in de praktijk brengen van preventie op de werkvloer, en ontwikkelt een schat aan adviezen om te helpen de veiligheid van werknemers te waarborgen tijdens de pandemie, of het nu gaat om de mensen die in de frontlinie werken of om de nodige aanpassingen voor thuiswerken. Met zijn bijdrage aan de roadmap voor kankerverwekkende stoffen en zijn campagnes voor een gezonde werkplek heeft het agentschap reeds blijk gegeven van zijn streven om een preventiecultuur in en buiten Europa te bevorderen — een hoeksteen van het EU-beleid op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk.

Ontdek het strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027