Enquête over de blootstelling van werknemers aan risicofactoren voor kanker in Europa

De enquête over de blootstelling van werknemers aan risicofactoren voor kanker in Europa van EU-OSHA gaat na hoe Europese werknemers in aanraking komen met bepaalde risicofactoren voor kanker. Duizenden werknemers uit zes verschillende landen krijgen een reeks vragen te beantwoorden over hun dagelijkse werkzaamheden, die is aangepast aan hun huidige baan.

Aangezien kanker naar schatting de oorzaak is van 53 % van alle werkgerelateerde sterfgevallen in de EU en andere ontwikkelde landen, zijn betrouwbare gegevens over de blootstelling aan risicofactoren voor kanker op de werkplek essentieel, zowel voor de veiligheid en gezondheid van werknemers als voor een productieve en duurzame economie.

EU-OSHA houdt momenteel een enquête over de blootstelling van werknemers aan risicofactoren voor kanker in Europa om te bepalen aan welke risicofactoren voor kanker werknemers het meest worden blootgesteld. Ook wordt in de enquête gekeken naar de meest voorkomende blootstellingssituaties, het aantal werknemers dat wordt blootgesteld aan verschillende risicofactoren – zoals asbest, benzeen, chroom, dieseluitlaatgassen, nikkel, silicastof, uv-straling en houtstof – en de kenmerken van deze werknemers. Het doel van de enquête is om voorlichtingscampagnes en preventieve maatregelen doeltreffender te maken en bij te dragen aan empirisch onderbouwde beleidsvorming.

Het is ook de bedoeling dat de enquête informatie oplevert die kan worden gebruikt om de EU-wetgeving waar nodig bij te werken, zodat werknemers beter worden beschermd tegen gevaarlijke stoffen en beroepsgebonden kanker. Het gaat daarbij met name om de uitwerking van eventuele toekomstige voorstellen tot wijziging van de richtlijn betreffende carcinogene, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen.

Naar verwachting zal de enquête daarnaast een bijdrage leveren aan de VGW-activiteiten in het kader van het Europees kankerbestrijdingsplan en ondersteuning bieden bij de verwezenlijking van een van de belangrijkste doelstellingen van het strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027, namelijk een betere preventie van werkgerelateerde ziekten, met name kanker.

Bekijk de projectbeschrijving van de enquête

Fasen van de enquête

2017

In dit jaar werd een haalbaarheidsonderzoek in verband met een enquête over de blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen uitgevoerd. Dit onderzoek was gebaseerd op een geslaagde Australische enquête waarbij gebruik was gemaakt van een innovatief instrument om beroepsmatige blootstelling te beoordelen (Occupational Integrated Database Exposure Assessment System, OccIDEAS).

2020

In deze voorbereidende fase werd bepaald in welke landen de enquête eerst zou worden gehouden, en werd een begin gemaakt met het uitwerken van de methodologie en het aanpassen van het Australische model aan de Europese context, met gebruikmaking van hetzelfde instrument als bij de Australische enquête (OccIDEAS).

2021 en 2022

De enquête is opgesteld, aangepast en vertaald. In het voorjaar van 2022 werd een proefronde gehouden. De enquête zal van september 2022 tot januari 2023 worden afgenomen in zes EU-lidstaten: Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland en Spanje. Opgeleide enquêteurs zullen werknemers voor een vraaggesprek opbellen op hun mobiele telefoon, om zo bijna 25 000 vragenlijsten te trachten in te vullen.

2023 en 2024

De eerste bevindingen zullen volgens de planning eind 2023 worden bekendgemaakt. EU-OSHA zal ook een verslag publiceren waarin de innovatieve enquêtemethode wordt beschreven. De resultaten van de enquête worden aangevuld met secundaire analyses waarvoor specifieke onderwerpen grondig onder de loep worden genomen. Na een evaluatie zal worden besloten of de enquête wordt uitgebreid naar meer landen en met aanvullende risicofactoren.