You are here

CLP – indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels

De CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008 (Classification/indeling, Labelling/etikettering en Packaging/verpakking) stemt oude EU-wetgeving af op het wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen GHS, een systeem van de Verenigde Naties om gevaarlijke chemische stoffen te identificeren en gebruikers over die gevaren te informeren. De verordening houdt ook verband met de REACH-verordening.

GHS werd door veel landen over de hele wereld ingevoerd en wordt nu gebruikt als basis voor de internationale en nationale transportvoorschriften voor gevaarlijke goederen.

De gevaren van chemische stoffen worden gecommuniceerd in standaardzinnen en -pictogrammen op etiketten en in veiligheidsinformatiebladen.

Nieuwe termen werden ingevoerd om oude te vervangen:

 • mengsels in plaats van preparaten;
 • in het Engels 'hazardous' in plaats van 'dangerous';
 • pictogrammen in plaats van symbolen;
 • gevarenaanduidingen in plaats van waarschuwingszinnen;
 • veiligheidsaanbevelingen in plaats van veiligheidszinnen;
 • signaalwoorden (bijv. Gevaar, Waarschuwing) vervangen de gevaaraanduidingen.

Nieuwe pictogrammen in een rood kader vervangen geleidelijk de oude vertrouwde oranje gevaarsymbolen.

Download onze poster en folder “De gevarenpictogrammen uitgelegd”

Bekijk Napo in .... Pas op: Chemische stoffen!


© Napo Consortium

Indeling

In de meeste gevallen moeten de leveranciers beslissen over de indeling van een stof of mengsel. Dat wordt zelfindeling genoemd.

In sommige gevallen wordt de beslissing over de indeling van een chemische stof op EU-niveau genomen om een adequaat risicobeheer te waarborgen. Het gaat daarbij doorgaans om de meest gevaarlijke stoffen: kankerverwekkende en mutagene stoffen, stoffen die giftig zijn voor de voortplanting of ademhalingssensibiliserende (inhalatieallergene) stoffen, biociden en gewasbeschermingsmiddelen. Alle in het verleden geharmoniseerde stofindelingen onder de vorige wetgeving (Richtlijn inzake gevaarlijke stoffen) werden omgezet naar CLP-geharmoniseerde indelingen. Leveranciers zijn verplicht om deze geharmoniseerde indelingen en etiketteringen toe te passen.

Belangrijkste punten

 • Let op de nieuwe etiketten en veiligheidsinformatiebladen (VIB's).
 • Leid werknemers op zodat ze de nieuwe informatie op de etiketten begrijpen en herkennen.
 • Controleer of uw gebruik van de stof of het mengsel vermeld wordt in het VIB en niet wordt afgeraden.
 • Volg het advies op de nieuwe etiketten en de veiligheidsinformatiebladen.
 • Ga na of de indeling werd veranderd.
 • Beoordeel de risico's voor werknemers en werk uw risicobeoordeling voor de werkvloer zo nodig bij.
 • Als u een werkgever bent, communiceer deze wijzigingen aan uw werknemers.
 • Raadpleeg uw leverancier als u nog vragen hebt over de nieuwe labels of VIB's.

Bron: DG Werkgelegenheid

Etikettering

Leveranciers moeten de verpakking van een stof of mengsel etiketteren volgens CLP voordat het op de markt wordt gebracht wanneer:

 • een stof wordt ingedeeld als gevaarlijk, of
 • een mengsel een of meer stoffen bevat die worden ingedeeld als gevaarlijk boven een bepaalde drempelwaarde.


OSHwiki-artikel over etikettering van chemische stoffen

Wanneer treedt de verordening in werking?

De CLP-verordening is in werking getreden op 20 januari 2009 en zal geleidelijk aan de indeling en etikettering van de richtlijn inzake gevaarlijke stoffen (67/548/EEG) en de richtlijn betreffende gevaarlijke preparaten (1999/45/EG) vervangen. Beide richtlijnen zullen met ingang van 1 juni 2015 worden ingetrokken.

Belangrijkste data:

 • 1 december 2010: nieuwe indeling van stoffen moet voltooid zijn.
 • 1 december 2012: stoffen die al op de markt worden verkocht, moeten zijn geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.
 • Vanaf 1 juni 2015 moeten mengsels (voorheen preparaten genoemd) worden ingedeeld volgens CLP.
 • Op 1 juni 2017 moeten de producten die al op de markt worden verkocht hun nieuwe etikettering en verpakking hebben.

Inventaris van indelingen en etiketteringen

De Inventaris van indelingen & etiketteringen (C&L) is een database met basisinformatie over de indeling en etikettering van aangemelde en geregistreerde stoffen die werd ontvangen van fabrikanten en importeurs. De inventaris bevat ook de lijst van juridisch bindende geharmoniseerde indelingen (bijlage VI bij de CLP-verordening). Ze wordt samengesteld en bijgewerkt door ECHA.

De lidstaten, fabrikanten, importeurs en downstreamgebruikers kunnen voorstellen om de indeling en etikettering van een bepaalde stof te harmoniseren in de hele Europese Unie. Er wordt ook informatie beschikbaar gesteld in de inventaris. CLP is nauw verbonden met de REACH-verordening.

Nadere informatie