CLP — Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels

De CLP-verordening (Verordening (EG) nr. 1272/2008) stemt oude EU-wetgeving af op het wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen GHS, een systeem van de Verenigde Naties om gevaarlijke chemische stoffen te identificeren en gebruikers over die gevaren te informeren. De verordening houdt ook verband met de REACH-verordening. De CLP-verordening is op 20 januari 2009 in werking getreden en heeft geleidelijk de indeling en etikettering van de Richtlijn inzake gevaarlijke stoffen (67/548/EEG) en de Richtlijn betreffende gevaarlijke preparaten (1999/45/EG) vervangen. Beide richtlijnen zijn op 1 juni 2015 ingetrokken.

GHS is door veel landen over de hele wereld ingevoerd en wordt nu gebruikt als basis voor de internationale en nationale vervoersvoorschriften voor gevaarlijke goederen.

De gevaren van chemische stoffen worden gecommuniceerd in signaalwoorden en pictogrammen op etiketten en veiligheidsinformatiebladen.

Nieuwe pictogrammen in een rood kader vervangen de oude vertrouwde oranje gevaarsymbolen.

Nieuwe termen werden ingevoerd om oude te vervangen:

 • mengsels in plaats van preparaten;
 • in het Engels “hazardous” in plaats van “dangerous”;
 • pictogrammen in plaats van symbolen;
 • gevarenaanduidingen in plaats van waarschuwingszinnen;
 • veiligheidsaanbevelingen in plaats van veiligheidszinnen;
 • signaalwoorden (bijv. Gevaar, Waarschuwing) in plaats van de gevaaraanduidingen.

 

Download onze poster en folder met een uitleg van de gevarenpictogrammen

Bekijk Napo in... Pas op: chemische stoffen!

© Napo Consortium

Indeling

In de meeste gevallen moeten de leveranciers beslissen over de indeling van een stof of mengsel. Dat wordt zelfindeling genoemd.

In sommige gevallen wordt de beslissing over de indeling van een chemische stof op EU-niveau genomen om adequaat risicobeheer te waarborgen. De lidstaten, fabrikanten, importeurs en downstreamgebruikers kunnen voorstellen om de indeling en etikettering van een bepaalde stof te harmoniseren in de hele Europese Unie. Er wordt ook informatie beschikbaar gesteld in de C&L-inventaris.

Het gaat daarbij doorgaans om de meest gevaarlijke stoffen: kankerverwekkende en mutagene stoffen, stoffen die giftig zijn voor de voortplanting of ademhalingssensibiliserende (inhalatieallergene) stoffen, biociden en gewasbeschermingsmiddelen. Alle in het verleden geharmoniseerde stofindelingen onder de vorige wetgeving (Richtlijn inzake gevaarlijke stoffen) zijn omgezet naar CLP-geharmoniseerde indelingen. Leveranciers zijn verplicht om deze geharmoniseerde indelingen en etiketteringen toe te passen.

Belangrijkste punten

 • Let op de nieuwe gevaarsaanduidingen en veiligheidsinformatiebladen (VIB’s).
 • Leid werknemers op zodat ze de nieuwe informatie op de CLP-etiketten begrijpen en herkennen.
 • Controleer of uw gebruik van de stof of het mengsel vermeld wordt op het VIB en niet wordt afgeraden.
 • Volg het advies op de nieuwe etiketten en de veiligheidsinformatiebladen.
 • Ga na of de indeling is veranderd.
 • Beoordeel de risico’s voor werknemers en werk uw risicobeoordeling voor de werkvloer zo nodig bij.
 • Als u een werkgever bent, deel deze wijzigingen mee aan uw werknemers.
 • Raadpleeg uw leverancier als u nog vragen hebt over de nieuwe etiketten of VIB’s.

Bron: DG Werkgelegenheid

Webpagina’s van ECHA over de indeling van stoffen en mengsels (23 talen van de EU )

Etikettering

Leveranciers moeten de verpakking van een stof of mengsel volgens CLP etiketteren voordat de stof of het mengsel op de markt wordt gebracht wanneer:

 • een stof wordt ingedeeld als gevaarlijk, of
 • een mengsel een of meer stoffen bevat die boven een bepaalde drempelwaarde als gevaarlijk worden ingedeeld.

OSHwiki-artikel over etikettering van chemische stoffen

Webpagina’s van ECHA over etikettering en verpakking (23 talen van de EU)

Inventaris van indelingen en etiketteringen

De Inventaris van indelingen & etiketteringen (C&L) is een database met basisinformatie over de indeling en etikettering van aangemelde en geregistreerde stoffen die is ontvangen van fabrikanten en importeurs. De inventaris bevat ook de lijst van juridisch bindende geharmoniseerde indelingen (bijlage VI bij de CLP-verordening). De inventaris wordt samengesteld en bijgewerkt door ECHA.

Nadere informatie