Veiligheid en gezondheid op het werk is goed voor uw bedrijf

Image
Benefits of OSH. Worker checking a document with statistics

In zware economische tijden mag niet worden vergeten dat slechte veiligheid en gezondheid op de werkplek geld kost. Bovendien hebben casestudy's een samenhang aangetoond tussen goede veiligheid en gezondheid op het werk enerzijds en betere prestaties en hogere winstgevendheid anderzijds.

EU-OSHA is betrokken bij verschillende onderzoeksinspanningen om de last van werkgerelateerde ziekten, waaronder de economische effecten ervan, in te schatten. Bekijk in de gegevensvisualisatietool van de VGW-barometer de effecten van werkgerelateerde sterfgevallen en werkgerelateerde ziekten, gemeten in “aantal verloren gezonde levensjaren (DALY’s)” per lidstaat en per 100 000 personen in de beroepsbevolking.

Niemand, van individuele werknemers tot de nationale gezondheidszorg, is erbij gebaat als veiligheid en gezondheid op het werk worden verwaarloosd. Maar dit betekent ook dat iedereen kan profiteren van een beter beleid en betere werkwijzen.

Landen met slechte arbosystemen/preventiesystemen verspillen kostbare middelen om met vermijdbare verwondingen en ziekten om te gaan. Een sterk nationaal beleid biedt tal van voordelen:

 • hogere productiviteit dankzij minder ziekteverzuim
 • lagere ziektekosten
 • oudere werknemers langer in dienst
 • stimulering van efficiëntere werkmethoden en -technologieën
 • vermindering van het aantal mensen dat zich genoodzaakt ziet minder uren te werken om voor een familielid te zorgen

Kosten van arbeidsgerelateerde letsels, ziekten en sterfgevallen

Wat zijn de economische gevolgen van een goed en van een slecht VGW-beheer? Het is van essentieel belang dat beleidsmakers, onderzoekers en tussenpersonen het antwoord op deze vraag begrijpen. Hiervoor zijn echter gegevens van goede kwaliteit nodig. EU-OSHA tracht daarom in deze behoefte te voorzien met het tweefasig overzichtsproject ‘Kosten en voordelen van veiligheid en gezondheid op het werk’. Dit project is erop gericht een economisch kostenmodel vast te stellen voor het maken van betrouwbare kostenramingen.

Fase 1: een grootschalige studie om na te gaan welke gegevens in iedere lidstaat beschikbaar zijn voor het ontwikkelen van een kostenberekeningsmodel en deze gegevens te evalueren.

Output: een overzicht van de kostenramingen van arbeidsgerelateerde ongevallen en gezondheidsproblemen: een analyse van Europese gegevensbronnen (2017).

Fase 2a:maak een kostenramingmodel op basis van beschikbare internationale gegevens in samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie, de Internationale Commissie voor gezondheid op het werk, en instellingen in Finland en Singapore.

Output: een internationale vergelijking van de kosten van werkgerelateerde ongevallen en ziekten (2017).

Geactualiseerde gegevens van de ICOH-raming voor 2022 (gegevens van 2019) zijn te vinden in de datavisualisatietool van de VGW-barometer. Bekijk het effect van werkgerelateerde sterfgevallen en werkgerelateerde ziekten, gemeten in “aantal verloren gezonde levensjaren (DALY’s)” per lidstaat en per 100 000 personen in de beroepsbevolking.

Werkgerelateerde letsels, ziekten en sterfgevallen leiden tot hoge economische kosten voor de betrokken personen, werkgevers, regeringen en de samenleving. Tot de negatieve gevolgen van slecht VGW-beheer behoren dure vervroegde pensionering, het verlies van bekwaam personeel, absenteïsme en presenteïsme (personeel dat toch aan het werk gaat ondanks ziekte, waardoor het risico op fouten toeneemt), en hoge medische kosten en verzekeringspremies. Naar schatting maken de maatschappelijke kosten van werkgerelateerde letsels en ziekten (zie het artikel over de kosten van werkgerelateerde ongevallen en ziekten) 3,9 % van het wereldwijde bbp en 3,3 % van het bbp van de EU uit. Het percentage varieert behoorlijk tussen de landen, in het bijzonder tussen westerse en niet-westerse landen, afhankelijk van de samenstelling van het bedrijfsleven, de wetgeving en preventieve maatregelen.

Fase 2b: een meer geavanceerd model voor economische kostenberekeningen ontwikkelen, gebaseerd op nationale gegevensbronnen.

Output:

 • een presentatie over ditzelfde thema (2019).

Diverse soorten kosten houden verband met letsels, aandoeningen en sterfgevallen. Ten eerste zijn er directe kosten, zoals de kosten van de gezondheidszorg. Ook vloeien er kosten voort uit productiviteitsverlies en geringere output. Voorts zijn er kosten die verband houden met het menselijk welzijn – dat wil zeggen, de impact op het leven en de gezondheid van mensen – die kunnen worden gekwantificeerd en opgenomen in een raming van de lasten. Bij elk arbeidsgerelateerd(e) letsel of aandoening tellen deze elementen mee en de totale kosten van al deze gevallen vormen een raming van de totale arbeidsgerelateerde lasten als gevolg van door arbeid veroorzaakt(e) letsel en ziekte. Deze manier van kostenraming – dat wil zeggen, het optellen van de diverse, bovengenoemde kosten levert een raming op van de totale kosten – staat bekend als de ‘bottom-upbenadering’.

Men kan ook uitgaan van een ‘top-downbenadering’: de totale kosten worden geraamd door de totale lasten van letsel en ziekte te berekenen en vervolgens het percentage daarvan te schatten dat door arbeidsgerelateerde factoren werd veroorzaakt. Daarna kunnen de kosten in verband met de last van arbeidsgerelateerd(e) letsel en ziekte worden geraamd. Deze kosten worden vaak uitgedrukt in termen van bestaande gezondheidsmetingen, zoals de disability-adjusted life-years (DALY’s).

In dit project worden beide benaderingen gehanteerd:

 • een bottom-upmodel dat rekening houdt met directe kosten, indirecte kosten en immateriële kosten (effecten op de kwaliteit van het bestaan en op de gezondheid);
 • een top-downmodel gebaseerd op de geldelijke waarde van arbeidsgerelateerde DALY.

Voor de verzameling van gegevens voor beide modellen was het jaar 2015 het referentiejaar, teneinde vergelijkingen tussen landen en de beide benaderingen mogelijk te maken.

 Slideshare-presentatie VGW-kostenmodel

De voordelen voor bedrijven

Niet alleen kost dit bedrijven geld, maar een goed veiligheids- en gezondheidsbeleid levert ook nog eens goede resultaten. Ondernemingen met hogere normen op dit gebied zijn succesvoller en duurzamer.

Volens onderzoeken levert elke euro die in goede veiligheid en gezondheid op het werk geïnvesteerd wordt naar schatting 2,2 euro op en is de kosten-batenverhouding van veiligheids- en gezondheidsmaatregelen gunstig.

De economische voordelen voor zowel kleine als grote ondernemingen zijn aanzienlijk. Om slechts een paar voorbeelden te geven: een goede veiligheid en gezondheid op het werk

 • verbetert de productiviteit van werknemers
 • verlaagt het ziekteverzuim
 • leidt tot minder schadeloosstellingen
 • voldoet aan de eisen van openbare en particuliere dienstverleners

Als u actie onderneemt, kan dit tot aanzienlijke voordelen voor uw bedrijf leiden. Lees hier meer over het invoeren van verbeteringen en het beheersen van risico's.

Economische stimulansen

In heel Europa zijn er regelingen ingevoerd om organisaties financieel te belonen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Tot deze regelingen behoren:

 • lagere verzekeringspremies
 • belastingvoordelen
 • overheidssubsidies

Eén voorbeeld komt uit de Duitse slagerijsector. Deelnemende bedrijven hoefden minder premies te betalen als zij veiligheid stimuleerden, bijvoorbeeld door het kopen van veiligheidsmessen of het geven van veiligheidscursussen aan chauffeurs.

De regeling leidde tot de volgende resultaten:

 • 1 000 minder verplichte ongevallenmeldingen per jaar voor de sector in Duitsland
 • een kostenverlaging van 40 miljoen euro in zes jaar
 • een besparing van 4,81 euro voor elke geïnvesteerde euro

Het aanbieden van dergelijke regelingen kan verzekeraars helpen het aantal, de ernst en de kosten van claims te verlagen.

Lees meer over economische stimulansen en hoe ze ingevoerd kunnen worden (publicaties in het Engels):