“The value of occupational safety and health and the societal costs of work-related injuries and diseases” (De waarde van veiligheid en gezondheid op het werk en de maatschappelijke kosten van arbeidsgerelateerde letsels en aandoeningen)

Keywords:

Dit rapport bevat de bevindingen van de tweede fase van EU-OSHA’s project voor het ramen van de kosten van arbeidsongevallen en arbeidsgerelateerde aandoeningen en sterfgevallen op Europees niveau. Om de kosten te ramen zijn twee benaderingen ontwikkeld: een bottom-upbenadering, gebaseerd op afzonderlijke onderdelen van de kosten (directe, indirecte en immateriële kosten), en een top-downbenadering, gebaseerd op internationale gegevens over de economische lasten van letsels en aandoeningen.

Deze kostenramingen betreffen vijf landen, te weten Finland, Duitsland, Nederland, Italië en Polen. Voor deze landen zijn voldoende gegevens beschikbaar die representatief zijn voor Europa’s diversiteit op het gebied van geografie, industriesectoren en maatschappelijke systemen. Bij elk model worden de resultaten vergeleken, de sterke en zwakke punten in aanmerking genomen en de gevolgen voor beleidmakers onderzocht.

Downloaden in: en