Het voorkomen van fraude en belangenconflicten

EU-OSHA streeft ernaar de preventie en opsporing van fraude en de voorwaarden voor fraudeonderzoeken te verbeteren en te komen tot adequate vergoedingen en afschrikmiddelen, met evenredige en afschrikwekkende sancties, en met inachtneming van een eerlijk proces.

Het voorkomen van fraude

Hiertoe heeft het Agentschap een alomvattende fraudebestrijdingsstrategie aangenomen waarin de verantwoordelijkheden van de verschillende belanghebbenden worden gedefinieerd.

Dit is in overeenstemming met het financieel reglement van het Agentschap (artikelen 30 en 111) en met het door de Interinstitutionele Werkgroep opgestelde Stappenplan inzake de follow-up van een gemeenschappelijke benadering ten aanzien van de toekomst van EU-agentschappen

Nuttige links

Belangenverstrengeling vermijden en hiermee omgaan

EU-OSHA zet zich in om de integriteit van de door het Agentschap genomen besluiten en verstrekte informatie te garanderen en in zijn werk en activiteiten een cultuur van verantwoordelijkheid na te streven. De preventie en het beheer van belangenconflicten spelen daarbij een belangrijke rol.

In overeenstemming met het beleid van EU-OSHA om belangenverstrengeling te vermijden en hiermee om te gaan, dienen de leden van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur bij hun benoeming en vervolgens om de vier jaar een belangenverklaring in. Informatie hierover vindt u op onze website. Deze voorschriften gelden ook voor externe deskundigen.

Bovendien wordt met het oog op transparantie ook de bekrachtigde verklaring over de afwezigheid van belangenconflicten van de uitvoerend directeur en van hogere leidinggevenden openbaar gemaakt.

Nuttige links

Beleid van het Agentschap inzake het beheer van belangenconflicten

Bekrachtigd verklaring over de afwezigheid van belangenconflicten van leden van de raad van bestuur, het uitvoerend comité en de adviesgroepen

Bekrachtigd verklaring over de afwezigheid van belangenconflicten van de uitvoerend directeur en van hogere leidinggevenden

Good Practices for the Management Board members at EU-OSHA