Instellingen van de Europese Unie

EU-OSHA is een gedecentraliseerd agentschap van de EU en staat als zodanig los van de EU-instellingen. EU-OSHA onderhoudt echter nauwe banden, zowel formeel als informeel, met EU-instellingen en een groot aantal zusteragentschappen en coördineert deze relaties vanuit een verbindingskantoor in Brussel.

De formele banden met EU-instellingen worden op drie verschillende manieren onderhouden:

  1. EU-OSHA verstrekt informatie aan EU-instellingen en lidstaten, sociale partners en de gemeenschap op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). De instellingen behoren tot de belangrijkste afnemers van de producten en diensten van EU-OSHA.
  2. De Europese Commissie is vertegenwoordigd in de raad van bestuur van EU-OSHA, die een belangrijke rol speelt bij het goedkeuren van de werkprogramma's;.
  3. De begroting van EU-OSHA maakt onderdeel uit van de algemene EU-begroting en wordt vastgesteld middels de algemene procedure tot vaststelling van de begroting van de EU.

Ook op informeel niveau worden relaties onderhouden:

  1. EU-OSHA nodigt vertegenwoordigers van instellingen uit om deel te nemen aan de verschillende projecten en netwerken van het agentschap. EC-ambtenaren nemen regelmatig zitting in advies- of stuurcomités voor projecten van EU-OSHA. Leden van de Europese Commissie, het Europees Parlement of andere EU-organen worden uitgenodigd om conferenties van EU-OSHA bij te wonen of er te spreken.
  2. EU-OSHA werkt samen met instellingen aan projecten en evenementen en werkt samen met de Raad aan de werkprogramma's van het EU-voorzitterschap, waarbij het agentschap middels deskundigheid, sprekers of andere ondersteunende activiteiten een bijdrage levert aan evenementen van het voorzitterschap. Tevens worden er gezamenlijke evenementen met het Europees Parlement georganiseerd; en
  3. EU-OSHA is betrokken bij de comités en netwerken van de EU-instellingen, zoals het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats van de Europese Commissie en het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie (SLIC).
  4. EU-OSHA werkt regelmatig samen met instanties voor Europese sociale dialoog en sectorale comités voor de sociale dialoog en houdt deze instanties en comités op de hoogte.

Europese Commissie

Europees Parlement

Raad van de EU