Instellingen van de Europese Unie

Als een van de gedecentraliseerde agentschappen van de EU is EU-OSHA een autonoom EU-orgaan dat nauwe formele en informele betrekkingen onderhoudt met EU-instellingen en tal van EU-organen en -agentschappen. Het verbindingskantoor in Brussel speelt een belangrijke rol bij deze contacten.

EU-OSHA verstrekt informatie aan EU-instellingen en lidstaten, sociale partners en de gemeenschap op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). De instellingen behoren tot de belangrijkste afnemers van de producten en diensten van EU-OSHA.  De formele banden met EU-instellingen worden op verschillende manieren onderhouden:

  1. EU-OSHA speelt een sleutelrol bij de uitvoering van het EU-beleid inzake veiligheid en gezondheid op het werk, met name via het strategische EU-kader voor VGW.
  2. Vertegenwoordigers van de Europese Commissie en een door het Europees Parlement aangewezen waarnemer hebben zitting in de raad van bestuur van EU-OSHA.
  3. De begroting van EU-OSHA wordt vastgesteld middels de algemene begrotingsprocedure van de EU.
  4. Via verschillende mechanismen, die in een volledige rapportage aan de instellingen voorzien, legt EU-OSHA rekenschap af van zijn activiteiten.

Ook op informeel niveau worden relaties onderhouden:

  1. EU-OSHA nodigt vertegenwoordigers van de instellingen uit om deel te nemen aan de verschillende projecten en netwerken van het agentschap. EC-ambtenaren nemen regelmatig zitting in advies- of stuurcomités voor projecten van EU-OSHA. Leden van de Europese Commissie, het Europees Parlement of EU-organen worden uitgenodigd om conferenties van EU-OSHA bij te wonen of er te spreken.
  2. EU-OSHA werkt samen met de instellingen aan projecten en evenementen en werkt samen met de Raad aan de werkprogramma’s van het EU-voorzitterschap, waarbij het agentschap middels deskundig advies, sprekers of ondersteunende activiteiten een bijdrage levert aan evenementen van het voorzitterschap. Tevens worden er gezamenlijke evenementen met het Europees Parlement georganiseerd.
  3. EU-OSHA is betrokken bij de comités en netwerken van de EU-instellingen, zoals het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats van de Europese Commissie en het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie (SLIC).
  4. EU-OSHA werkt regelmatig samen met instanties voor Europese sociale dialoog en de bijbehorende sectorale comités voor de sociale dialoog en houdt deze instanties en comités op de hoogte.

Europese Commissie

Europees Parlement

  • Commissie werkgelegenheid en sociale zaken: EU-OSHA brengt regelmatig verslag uit aan de Commissie EMPL.  Deze commissie krijgt geregeld informatie over het werkprogramma en de activiteiten van EU-OSHA, alsook over de lopende samenwerking met belangrijke leden van het Europees Parlement. 

Raad van de EU

  • Raad van de EU:  EU-OSHA draagt systematisch bij aan de activiteiten van de Raad van de EU, met name via zijn netwerk van nationale contactpunten en via de leden van de tripartiete raad van bestuur.  Het Agentschap verleent ook bijstand aan de landen die het roulerende voorzitterschap van de Raad waarnemen, via zijn nationale netwerken en in samenwerking met de in Brussel gevestigde permanente vertegenwoordigingen bij de EU.