Gegevensbescherming

Image

De nieuwe wetgeving van de EU op het gebied van gegevensbescherming biedt mensen meer bescherming. U hebt het recht te worden geïnformeerd wanneer en hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt (verzameld, gebruikt, opgeslagen) door het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA).

Alle door EU-OSHA verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt volgens de bepalingen van de nieuwe Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Als algemeen beginsel geldt dat EU-OSHA alleen persoonsgegevens verwerkt voor de vervulling van taken die in het algemeen belang worden verricht op basis van de oprichtingsverdragen van de Europese Gemeenschappen en Verordening (EU) 2019/126  van het Europees Parlement en de Raad van 16 januari 2019 tot oprichting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad.

Betrokkenen hebben het recht te verzoeken om inzage, rectificatie of wissing van hun persoonsgegevens of om beperking van de verwerking, of het recht tegen de verwerking bezwaar te maken.

Alle verzoeken tot uitoefening van een van deze rechten moeten per e-mail worden gericht aan de afdeling van EU-OSHA waaraan de verwerking is toevertrouwd, zoals aangegeven in de verklaring inzake gegevensbescherming die op de verwerking betrekking heeft.

Betrokkenen kunnen te allen tijde de functionaris voor gegevensbescherming van EU-OSHA raadplegen (dpo osha [dot] europa [dot] eu) of zich wenden tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Meer specifieke informatie over de verwerkingen door EU-OSHA die betrekking hebben op persoonsgegevens, vindt u in ons register.

Voor ons internetbeleid, inclusief het gebruik van cookies en de opt-outmogelijkheid, kunt u de specifieke privacyverklaring raadplegen. Wij maken gebruik van socialemediakanalen om ons werk te presenteren. Elk socialemediakanaal heeft zijn eigen beleid voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u de socialemediasites bezoekt. Lees daarom aandachtig het gehanteerde privacybeleid voordat u gebruik maakt van sociale media.

Voor ons internetbeleid, inclusief het gebruik van cookies en de opt-outmogelijkheid, kunt u de specifieke verklaring inzake gegevensbescherming raadplegen. Wij maken gebruik van socialemediakanalen om ons werk te presenteren. Elk socialemediakanaal heeft zijn eigen beleid voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u de socialemediasites bezoekt. Lees daarom aandachtig het gehanteerde gegevensbeschermingsbeleid voordat u gebruikmaakt van sociale media.

 

De overeenkomstig artikel 25 van Verordening (EU) 2018/1725 vastgestelde interne voorschriften betreffende beperkingen van bepaalde rechten van betrokkenen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens, kunnen hier worden geraadpleegd.