Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener)

De Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener) van EU-OSHA is een uitgebreide enquête die onderzoekt hoe in de praktijk met risico's op het gebied van veiligheid en gezondheid op Europese werkplekken wordt omgegaan.

Duizenden bedrijven en organisaties in heel Europa wordt verzocht een vragenlijst in te vullen, waarin de nadruk vooral ligt op:
  • algemene risico's voor de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) en hoe daarmee wordt omgegaan;
  • psychosociale risico's zoals stress, intimidatie en pesten;
  • drijvende krachten achter en belemmeringen voor VGW-beheer.
  • werknemersparticipatie in veiligheids- en gezondheidsmaatregelen.

De resultaten van deze enquête zullen worden aangevuld met secundaire analyses in de vorm van een reeks diepgaande studies over specifieke onderwerpen. Bij deze studies zullen kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden worden toegepast om de voornaamste bevindingen van de enquête beter te begrijpen.

Esener-3 (2019)

De derde Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener-3) is in 2019 uitgevoerd met veldwerk in meer dan 45 000 bedrijfsvestigingen van allerlei omvang en in alle economische sectoren in 33 Europese landen. 

De eerste resultaten zijn nu beschikbaar. Vanaf 2020 volgen verdere rapporten en een visualisatie van de gegevens.

Esener-2 (2014)

Het veldwerk voor de tweede Esener-enquête is in de zomer en herfst van 2014 uitgevoerd. De enquête laat een waardevolle actuele momentopname zien van de wijze waarop risico's op het werk, en met name nieuwe en opkomende risico's, in Europa worden beheerd.

Dankzij de focus op nieuwe en opkomende risico’s werpen de antwoorden licht op VGW-gebieden die tot nu toe onvoldoende zijn verkend maar steeds belangrijker worden, zoals psychosociale risico’s, die een toenemend aandachtspunt zijn op de Europese werkvloer.

De enquête uit 2014 is nog gedetailleerder en uitgebreider dan de eerste. De steekproefomvang is de helft groter en in drie landen zijn de nationale steekproeven extra vergroot. Esener-2 heeft voor het eerst betrekking op micro-ondernemingen met vijf tot tien werknemers en landbouwbedrijven. Er zijn vijf nieuwe landen toegevoegd aan de 31 landen die in 2009 zijn meegenomen, te weten Albanië, IJsland, Noord-Macedonië, Montenegro en Servië.

Enkele onderwerpen die aan bod komen, zijn:

  • aandoeningen aan het bewegingsapparaat
  • de organisatie van VGW-beheer
  • de aanpak van werknemersparticipatie op het gebied van VGW

Esener voorziet beleidsmakers en onderzoekers op nationaal en Europees niveau van gegevens waar veel behoefte aan is. Op EU-niveau zijn er geen andere informatiebronnen over VGW-beheer in het bedrijfsleven. Esener is voor EU-OSHA zeer belangrijk bij de verzameling van transnationaal vergelijkbare informatie die kan bijdragen tot de beleidsvorming op het gebied van VGW.

Met het interactieve enquêtedashboard kunt u Esener-gegevens inzien en delen.

Reeds beschikbaar:

De secundaire analyses van dit uitvoeriger onderzoek hebben betrekking op verscheidene belangrijke gebieden en moeten de volgende publicaties opleveren:

De gegevensset van Esener 2014 is toegankelijk via het UK Data Archive (UKDA) van de Universiteit van en GESIS.

Esener-1 (2009)

De eerste Esener-enquête, die in 2009 werd uitgevoerd, was gebaseerd op bijna 36 000 interviews met leidinggevenden en VGW-vertegenwoordigers. De enquête had betrekking op alle EU-lidstaten plus Turkije, Noorwegen en Zwitserland (31 landen in totaal). De geïnterviewden werkten bij particuliere en publieke organisaties met tien of meer werknemers.

Met het interactieveenquêtedashboard kunt u Esener-gegevens inzien en delen.

Bekijk de belangrijkste bevindingen:

  • Europese bedrijvenenquête over nieuwe en opkomende risico's (Esener) – Managing safety and health at work (Beheer van veiligheid en gezondheid op het werk, 2010): overzichtsrapport in het Engels en samenvatting in 24 talen

U kunt ook de resultaten van de secundaire analyse downloaden:

Andere enquêtes en statistieken over VGW:


De gegevensset van Esener 2009 is toegankelijk via het UK Data Archive (UKDA) van de Universiteit van en GESIS.