Opkomende risico's

Arbeid en werkplekken veranderen voortdurend door de introductie van nieuwe technologieën, stoffen en arbeidsprocessen, door veranderingen in de structuur van de beroepsbevolking en de arbeidsmarkt en door nieuwe vormen van werkgelegenheid en manieren om werk te organiseren. Dit kan leiden tot nieuwe risico's en uitdagingen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Hierop moet worden geanticipeerd en deze risico's en uitdagingen moeten worden aangepakt om ervoor te zorgen dat werkplekken in de toekomst veilig en gezond blijven.

Een van de belangrijkste doelstellingen van EU-OSHA is het identificeren en verstrekken van geloofwaardige, kwalitatief hoogstaande gegevens over de nieuwe en opkomende risico's op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) die voorzien in de behoeften van beleidsmakers en onderzoekers en hen in staat stellen om tijdig doeltreffende maatregelen te nemen.

Hiertoe verzamelt en onderzoekt de Europese Waarnemingspost voor risico’s van EU-OSHA op basis van onderzoek en overleg met deskundigen gegevens over trends en onderliggende factoren die van invloed kunnen zijn op werkplekken en de veiligheid en gezondheid van werknemers. De Waarnemingspost produceert discussiestukken, verslagen, samenvattingen en visualisaties, gericht op beleidsmakers, sociale partners, onderzoekers en tussenpersonen op de werkplek op EU- en nationaal niveau, om hen de informatie en de instrumenten te verschaffen die nodig zijn om de geïdentificeerde nieuwe en opkomende uitdagingen doeltreffend aan te pakken.

Het uiteindelijke doel is om het bewustzijn van de waarschijnlijke invloed van verschillende soorten veranderingen (technologische, maatschappelijke, politieke en economische) op de veiligheid en gezondheid van Europese werknemers te bevorderen, alsmede om de tijdige preventie van toekomstige VGW-uitdagingen aan te moedigen, zodat werkplekken ook in de toekomst veilig en gezond blijven.

Opkomende risico's identificeren

Toekomstverkenning

EU-OSHA heeft een aantal foresight-projecten uitgevoerd om te beoordelen welke invloed nieuwe technologieën, nieuwe manieren van werken en maatschappelijke veranderingen in de toekomst op de veiligheid en gezondheid van werknemers kunnen hebben. Deze projecten zijn er niet alleen op gericht om nieuwe risico's te identificeren op het moment dat ze opkomen, maar proberen ook te anticiperen op veranderingen die in de toekomst gevolgen zouden kunnen hebben voor de veiligheid en gezondheid op het werk.

De foresight-projecten van EU-OSHA zijn gebaseerd op verschillende methoden, waaronder literatuuronderzoeken, overleg met deskundigen en het uitwerken van scenario's. EU-OSHA organiseert workshops om kennis te verzamelen, resultaten te promoten en een debat op gang te brengen.

Dit werkprogramma is opgezet om informatie te verstrekken voor beleidsvorming en om prioriteiten voor actie en onderzoek te helpen vaststellen. Verkennende onderzoeken kunnen een aanzienlijke invloed op beleid hebben: ze kunnen beleidsmakers bijvoorbeeld helpen om innovatieve oplossingen te vinden, en moedigen een strategische benadering op de lange termijn aan.

Eerdere onderwerpen uit de onderzoeksreeks zijn groene banen, ICT/digitalisering, circulaire economie en klimaatverandering.

Daarnaast wordt in een reeks sectorspecifieke publicaties over de toekomst van land- en bosbouw gekeken naar nieuwe en opkomende kansen en risico’s. 

Deskundigenbeoordelingen

EU-OSHA publiceert deskundigenbeoordelingen om onder VGW-deskundigen en beleidsmakers in de hele EU een debat op gang te brengen over de toekomst van arbeid en opkomende problemen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. In de conclusies van deze beoordelingen worden vaak suggesties voor verder onderzoek gedaan of worden bepaalde maatregelen voorgesteld.

In deze serie deskundigenbeoordelingen is reeds aandacht besteed aan onderwerpen zoals crowdsourcing, robottechnologie en prestatiebevorderende middelen, driedimensionaal printen, bewakingstechnologieën en detailhandel op internet.

Bekijk alle deskundigenbeoordelingen over opkomende risico's