Inkoop

Image
Procurement. Workers in an office

EU-OSHA heeft voor zijn organisatie en functioneren voortdurend behoefte aan waren en diensten. Via aanbesteding kunnen marktdeelnemers op gestructureerde wijze geraadpleegd worden voor de inkoop van waren en diensten.

Het doel van aanbestedingen voor het gunnen van contracten is tweeledig:

  • de transparantie van de activiteiten garanderen;
  • de gewenste kwaliteit van diensten, waren en werkzaamheden verkrijgen tegen de best mogelijke prijs.

De toepasselijke regelgeving, namelijk Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, verplicht EU-OSHA om een zo groot mogelijke deelname, onder gelijke voorwaarden, aan aanbestedingsprocedures en opdrachten te garanderen.

Hier vindt u meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens van inschrijvers door EU-OSHA in het kader van aanbestedingen.