Inkoop

Procurement. Workers in an office

EU-OSHA heeft voor zijn organisatie en functioneren voortdurend behoefte aan waren en diensten. Via aanbesteding kunnen marktdeelnemers op gestructureerde wijze geraadpleegd worden voor de inkoop van waren en diensten.

Het doel van aanbestedingen voor het gunnen van contracten is tweeledig:

  • de transparantie van de activiteiten garanderen;
  • de gewenste kwaliteit van diensten, waren en werkzaamheden verkrijgen tegen de best mogelijke prijs.

De toepasselijke regelgeving, te weten Richtlijn 2014/24/EU, Verordening nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening nr. 1268/2012 van de Europese Commissie, als gewijzigd bij Verordening 2015/1929 van het Europees Parlement en de Raad, verplicht EU-OSHA om een zo breed mogelijke deelname, onder gelijke voorwaarden, aan aanbestedingen en contracten te garanderen.

Informatie over de verwerking door EU-OSHA van de persoonsgegevens van inschrijvers met betrekking tot aanbestedingen:
Privacyverklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens in verband met aanbestedingsprocedures

 

    Openbare oproepen

    Lopende oproepen

    Momenteel zijn er geen oproepen beschikbaar in deze rubriek.

    Gearchiveerde oproepen