Vrouwen en veiligheid en gezondheid op het werk

Image
Women and health at work. Female worker at the workplace

Mannen en vrouwen zijn biologisch verschillend (sekseverschillen). Ook het werk dat zij verrichten, hun arbeidsomstandigheden en de wijze waarop de samenleving hen behandelt, verschillen (genderverschillen).

Deze verschillen kunnen invloed hebben op de gevaren die mannen en vrouwen op het werk lopen en op de beoordeling en beheersing ervan. Daarom doet EU-OSHA onderzoek en vergroot het bewustzijn over de OSH-problemen die vrouwen op het werk tegenkomen.

Verschillen die de OSH beïnvloeden

Mannen kunnen andere risico's lopen dan vrouwen. Vrouwen:

  • werken in specifieke sectoren en verrichten specifieke taken
  • combineren hun verantwoordelijkheden op het werk en thuis
  • zijn ondervertegenwoordigd in toezichthoudende en directiefuncties
  • verschillen fysiek van mannen, hoewel er tussen vrouwen onderling vaak grotere verschillen bestaan dan tussen mannen en vrouwen – bijvoorbeeld wat fysieke kracht betreft
  • doen werk dat vaak onterecht wordt aangemerkt als veilig en eenvoudig

Vaak worden deze verschillen niet erkend in de veiligheids- en gezondheidspraktijken. Bovendien worden de werkbelasting van vrouwen en de stressgerelateerde risico's die zij lopen op het werk, vaak onderschat. EU-OSHA wil deze verschillen onder de aandacht brengen en de OSH verbeteren op de terreinen die vrouwen het sterkst aangaan.

Wat kunnen werkgevers doen?

In een genderbewuste aanpak van OSH wordt rekening gehouden met de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Werkgevers kunnen:

  • proberen het werk veiliger en eenvoudiger te maken voor iedereen
  • gendervraagstukken opnemen in de risicobeoordelingen
  • kijken naar het werk dat daadwerkelijk wordt verricht, en aannames over wie risico loopt en waarom, vermijden
  • flexibele arbeidstijden bieden
  • vrouwen betrekken bij de besluitvorming over OSH-vraagstukken

Deze aanpak komt ten goede aan iedereen en niet alleen aan vrouwen.

Lees de EU-OSHA-factsheets voor werknemers over gendervraagstukken en risicobeoordeling.

De rol van EU-OSHA

De hoofddoelstelling is ertoe bij te dragen dat gendergerelateerde vraagstukken in aanmerking worden genomen bij de vaststelling van beleidsmaatregelen en besluiten op de werkvloer en op EU-niveau. EU-OSHA doet actief onderzoek naar gendergerelateerde risico's en trends. Dat onderzoek is onder meer gericht op sectoren waarin vrouwen actief zijn, zoals de schoonmaaksector, en op de risico's die met name vrouwen lopen. Daarnaast integreren wij het genderaspect in andere onderzoeksgebieden.

Wij bieden tools en advies om werknemers te helpen om genderbewuste risicobeoordelingen vast te stellen en uit te voeren.

Bekijk ook het onderzoek van EU-OSHA naar nieuwe risico's en trends ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van vrouwen op het werk en ontdek gidsen met goede praktijken en tools ten behoeve van risicobeoordelingen.