Roadmap voor kankerverwekkende stoffen

In actie tegen arbeidsgerelateerde kanker

Kanker wordt beschouwd als de voornaamste oorzaak van arbeidsgerelateerde sterfgevallen in de EU. Het is duidelijk dat meer kan worden gedaan om het aantal met werk verband houdende gevallen van kanker te verminderen. Om die reden hebben zes Europese organisaties op 25 mei 2016 een overeenkomst gesloten waarin zij toezegden een actieprogramma met vrijwillige maatregelen te zullen invoeren om de risico’s van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkplek meer onder de aandacht te brengen en goede praktijken te delen.

De partners bij deze overeenkomst zijn:

De overeenkomst is op 28 november 2019 vernieuwd en is ondertekend door het Finse ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid en het Duitse Bondsministerie van Arbeid en Sociale Zaken, die naast de vier Europese partners (de Europese Commissie, EU-OSHA, het EVV en Business Europe) ook Oostenrijk en Nederland hebben bedankt voor hun inzet.

Tijdens de op 9 en 10 november 2020 gehouden conferentie van het Duitse voorzitterschap over kankerbestrijding op het werk (‘STOP cancer in the workplace’), die werd georganiseerd door het Duitse Bondsministerie van Arbeid en Sociale Zaken (BMAS) en het Federale instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – BAuA), hebben de bij de roadmap betrokken partners een nieuwe strategie voor de periode 2020-2024 gepresenteerd.

Strategie 2020-2024

Voor de periode 2020-2024 zijn de volgende doelstellingen vastgelegd:

  • ondernemers en werknemers bewust maken van de risico’s van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en van de noodzaak om overal in Europa preventieve maatregelen te nemen;
  • ondernemers en werknemers helpen de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkvloer te voorkomen en de schadelijke gevolgen ervan voor werknemers zoveel mogelijk te beperken;
  • belanghebbenden mobiliseren en de relevante partijen sterker bij het thema betrekken om de inspanningen in Europa uit te breiden;
  • inzetten op innovatie om de kloof tussen wetenschappelijke bevindingen en de behoeften van het bedrijfsleven te overbruggen.

Deelname aan het actieprogramma

Met ingang van 2021 ontplooien de partners bij de roadmap verschillende activiteiten om meer impact te creëren en zo te helpen voorkomen dat werknemers worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen. Deze zogenoemde ‘challenges’ moeten er allemaal toe bijdragen de vier hoofddoelstellingen te verwezenlijken. De challenges worden aangestuurd en uitgevoerd door kleine teams van partners bij de roadmap. Om te kunnen slagen, hebben zij echter ook input van anderen nodig. Naast de bovengenoemde acht partners zal een aantal landen eveneens deelnemen aan de activiteiten. Ook zijn organisaties uit heel Europa van harte uitgenodigd ertoe bij te dragen een of meer van deze challenges tot een goed einde te brengen.

Meld uw initiatief aan via https://www.roadmaponcarcinogens.eu 

Op weg!

EU-OSHA helpt het actieprogramma te promoten en zal de partners ondersteunen bij het organiseren van evenementen om de thematiek onder de aandacht te brengen en de vorderingen te beoordelen. Het programma omvat een aantal acties waarbij verschillende voorzitterschappen van de Raad betrokken zullen zijn. EU-OSHA helpt deze evenementen en de activiteiten in het kader van de roadmap te organiseren en te promoten.

Nadere informatie

Raadpleeg de roadmap voor alle informatie over de geplande gezamenlijke inspanningen om arbeidsgerelateerde kanker terug te dringen.

De OSHwiki bevat artikelen die verband houden met dit onderwerp:

Bekijk onze webpage over de EU-OSHA-enquête over de blootstelling van werknemers aan risicofactoren voor kanker

Verslag over de conferentie van het Duitse voorzitterschap van 9-10 november 2020 en samenvatting van de conferentie

Verslag van de conferentie van het Finse EU-voorzitterschap van 27-28 november 2019

Jaarlijks roadmap-evenement van EU-OSHA – A+A 18 oktober 2017 – onlinesamenvatting van lezing

Verslag van de conferentie in Amsterdam van 23-25 mei 2016 over arbeidsgerelateerde kanker

Europees kankerbestrijdingsplan