Routekaart voor kankerverwekkende stoffen

In actie tegen beroepskanker

Volgens schattingen is kanker de voornaamste oorzaak van arbeidsgerelateerde sterfgevallen in de EU. Het is duidelijk dat meer kan worden gedaan om het aantal met werk verband houdende gevallen van kanker te verminderen. Om die reden hebben op 25 mei 2016 zes Europese organisaties een overeenkomst gesloten om vrijwillig een actieprogramma op te zetten om de risico’s van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkplek meer onder de aandacht te brengen en goede praktijken te delen.

De partners in de overeenkomst zijn:

De overeenkomst is op 28 november 2019 vernieuwd en is ondertekend door het Finse ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid en het Duitse Bondsministerie van Arbeid en Sociale Zaken, die naast de vier Europese partners (de Europese Commissie, EU-OSHA, het EVV en Business Europe) ook Oostenrijk en Nederland hebben bedankt voor hun inzet.

De ondertekenaars van de overeenkomst hebben een routekaart voor het programma opgesteld. Lidstaten, sociale partners, bedrijven, onderzoeksorganisaties en andere organisaties uit heel Europa (en daarbuiten) worden aangemoedigd om deel te nemen.

Lees de nieuwe overeenkomst om precies te weten waartoe de partners zich hebben verbonden.

Versterking van de preventie in bedrijven

Tijdens het programma zullen diverse activiteiten worden ontwikkeld en ontplooid, zoals:

  • werkgevers voorzien van informatie over grenswaarden, en werkgevers en werknemers meer bewust maken van de risico’s van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen, met name in kleine en middelgrote ondernemingen (mkb/kmo’s);
  • werkgevers voorzien van informatie over risicobeoordelingsmethoden en mogelijke maatregelen voor het beheer van de risico’s;
  • aanzetten tot gedrags- en cultuurverandering op de werkvloer;
  • met betrekking tot bepaalde kankerverwekkende stoffen specifieke, kostenefficiënte goede praktijken verzamelen, beschrijven en toegankelijk maken die voor het mkb/kmo’s een haalbare kaart zijn;
  • lidstaten en organisaties aanmoedigen om voor een bepaald onderdeel van het actieprogramma een leidende of begeleidende rol te spelen, bijvoorbeeld voor een specifieke groep van kankerverwekkende stoffen of voor een bepaalde sector.

Verwacht wordt dat vooral kleinere ondernemingen met beperkte ervaring op het gebied van goede praktijken baat zullen hebben bij het programma. De hoop is ook dat het betere bewustzijn zal leiden tot vernieuwingen in de productieprocessen, zodat de kankerverwekkende stoffen worden vervangen door veiligere alternatieven.

Sluit u aan bij de routekaart

De zes organisaties roepen iedereen op maatregelen te nemen, goede praktijken toe te passen en mensen rondom zich beter bewust te maken om zo blootstelling aan kankerverwekkende stoffen te voorkomen.

Het begrip "goede praktijken" moet breed worden opgevat. Het omvat alle initiatieven die werknemers en werkgevers helpen bij de bescherming tegen kankerverwekkende stoffen op het werk. Het kan bijvoorbeeld gaan om technische maatregelen, bewustmakingsactiviteiten, risicobeoordelingstools, een sectorale aanpak, maatregelen ter bevordering van een preventiecultuur, samenwerking tussen bedrijven, samenwerking tussen lidstaten, onderzoeksinstituten of economische sectoren, enz.

Organisaties worden uitgenodigd hun (geplande) initiatieven en/of bereidheid om met anderen samen te werken bekend te maken in het kader van de routekaart.

Om uw initiatief mee te delen gaat u naar http://www.roadmaponcarcinogens.eu

Op weg!

EU-OSHA helpt het programma te promoten en zal de partners ondersteunen bij het organiseren van een jaarlijks evenement om de thematiek onder de aandacht te brengen en de vorderingen te beoordelen. Bovendien zal EU-OSHA’s campagne voor een gezonde werkplek 2018-2019 gericht zijn op gevaarlijke stoffen en dus aansluiten bij de routekaart en de doelstellingen ervan.

Het programma omvat een reeks acties waarbij meerdere EU-voorzitterschappen betrokken zullen zijn. Het begin valt samen met het Nederlandse voorzitterschap in 2016.

Nadere informatie

Raadpleeg de routekaart voor alle informatie over de geplande gezamenlijke inspanningen om beroepskanker terug te dringen.

OSHwiki bevat artikelen over:

Jaarlijks routekaart-evenement van EU-OSHA – A+A 18 oktober 2017 – onlinesamenvatting van lezing

Verslag van het congres van het Finse EU-voorzitterschap, 27-28 november 2019

Verslag van het congres in Amsterdam over arbeidsgerelateerde kanker, 23-25 mei 2016