Estland

De belangrijkste wettekst op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk in Estland is de door het Estse parlement - de Riigikogu - goedgekeurde Wet inzake veiligheid en gezondheid op het werk (in werking getreden op 26 juli 1999). Op basis hiervan zijn diverse ter zake dienende verordeningen door de regering van de Republiek en door de minister van Sociale Zaken ontwikkeld en tot wet verheven. In het Estse systeem is het Ministerie van Sociale Zaken de overkoepelende autoriteit die verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging van de regelgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk, terwijl twee onder het ministerie vallende structurele eenheden (de afdelingen Ontwikkeling Arbeidsleven en Gezondheidszorg) rechtstreeks betrokken zijn bij de beleidsvorming op dit gebied. Het nationale focal point voor het EU-OSHA in Estland opereert binnen het Ministerie van Sociale Zaken (de afdeling Ontwikkeling Arbeidsleven). Momenteel bestaat het netwerk van het focal point uit 16 overheidsinstanties en niet-gouvernementele organisaties.


Het nationale focal point treedt op in Estland als vertegenwoordiger van het Europees Agentschap en fungeert als contactpunt tussen het agentschap en de lidstaat voor de activiteiten op dit gebied. Tevens is het de coördinerende instantie voor acties op het niveau van de lidstaat. Het focal point beoogt met de website uitgebreide informatie over veiligheid en gezondheid op het werk te verstrekken op zowel nationaal als EU-niveau, en met name over goede praktijken en Europese campagnes. U kunt contact opnemen met het nationale focal point op een van de volgende e-mailadressen: tiit.kaadu@sm.ee of ester.runkla@sm.ee .


De Raad voor de Arbeidsomstandigheden is een onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken. Deze raad is een tripartiete adviserende instantie, bestaande uit 15 leden, wier voornaamste taak het maken van voorstellen en het afgeven van adviezen is over de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het beleid inzake goede arbeidsomstandigheden. Na opheffing van het Centrum voor Gezondheid en Werk in 2004 zijn de uitvoerende taken van dit centrum op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk overgenomen door de Raad voor de Gezondheidszorg (afdeling Arbeidsomgeving). Het toezicht van de overheid op naleving van de regels inzake veiligheid en gezondheid op het werk is in handen van de Arbeidsinspectie die, wat betreft haar structuur en geografische reikwijdte, opgedeeld is in een Noordelijke, Zuidelijke, Westelijke en Oostelijke Arbeidsinspectiedienst.


Contactgegevens van focal point

Labour Inspectorate of Estonia (Tööinspektsioon)
Mäealuse 2/3
12618 Tallinn
Estland
Contact person:
Kristel PLANGI
E-mailadres: kristel [dot] plangi [at] ti [dot] ee