Frankrijk:

In Frankrijk bestaat het systeem ter voorkoming van risico's op beroepsgebonden ziekten uit:

 • het Franse Ministerie van Werkgelegenheid dat het Franse beleid voor gezondheid en veiligheid op het werk opstelt en ten uitvoer legt, en tevens drijvende kracht is in de Conseil d'orientation sur les conditions de travail (COCT) [Stuurgroep inzake arbeidsomstandigheden], het overlegorgaan met de sociale partners,
 • de socialezekerheidsinstanties wier bijdrage aan de preventie van risico's op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk gericht is op het voorkomen van arbeidsongevallen en beroepsgebonden ziekten. Dit systeem, dat uitsluitend gefinancierd wordt met werkgeversbijdragen, wordt beheerd door de sociale partners. Het wordt ondersteund door de Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) [nationale ziektekostenverzekering voor werknemers in dienstverband] en de Caisses Régionales d’Assurance Maladie [regionale ziektekostenverzekeringen],
 • wetenschappelijke, operationele en medische instanties, belast met het voorkomen, onderkennen en beheren van beroepsgebonden risico's, en het anticiperen daarop. De belangrijkste organisatie voor de volksgezondheid is het Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail, [Nationaal bureau voor de sanitaire veiligheid van de leefomgeving en de werkplek], dat bijdraagt aan het verbeteren van de kennis op het gebied van preventie van beroepsgebonden risico's. Het Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail [Nationaal bureau ter verbetering van de arbeidsomstandigheden] adviseert bedrijven en neemt maatregelen om beroepsgebonden risico's op het operationele vlak te voorkomen,
 • en tenslotte zijn er de arbodiensten die een of meer bedrijfsartsen in dienst hebben, wier exclusief preventieve rol bestaat in het voorkomen van enigerlei verslechtering van de gezondheidsheidstoestand van werknemers als gevolg van hun werk.

Hebt u vragen die verband houden met het arbeidsrecht (bijv. wat betreft arbeidsovereenkomsten of veiligheid en gezondheid op het werk)? Ga dan naar:

Wij kunnen niet ingaan op dergelijke kwesties.

Focal points' contact details

 • Ministère du Travail
  39-43 quai André Citröen
  75739
  Paris
  France
  Contact person: Lucie MEDIAVILLA
  E-mail address:
  lucie.mediavilla [at] travail.gouv.fr