Резюме Биологични агенти и свързани с работата заболявания: резултати от преглед на литературата, експертно проучване и анализ на системите за наблюдение

Keywords:

Настоящият доклад е част от основен проект относно рисковете, произтичащи от биологични агенти на работното място. Целта на проекта е да се повиши осведомеността относно излагането на такива опасности при работа, да се предостави повече информация за свързаните с това здравословни проблеми и да се подкрепят действия за превенция.

В доклада са представени резултатите от преглед на научната литература, експертно проучване и анализ на избрани системи за наблюдение на заболяванията и експозицията в държавите — членки на Европейския съюз. Направена е и оценка на съществуващите знания по темата, включително по отношение на новите и нововъзникващите рискове, посочват се пропуски в данните и се отправят препоръки за подобряване на мониторинга и предотвратяването на тези широко разпространени, но слабо разбрани рискове.

Изтегляне in: en